ระบบรักษาความปลอดภัยภายในบ้าน Home security system(iotv.2)

วิทยาลัยเทคนิคตรัง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

ระบบรักษาความปลอดภัยภายในบ้าน มีวัตถุประสงค์ คือ 1.เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยภายในบ้าน 2. เพื่อลดค่าใช้จ่ายระบบรักษาความปลอดภัยภายในบ้านแบบเดิม 3.เพื่อประเมินคุณภาพและความพึงพอใจระบบรักษาความปลอดภัยภายในบ้าน โดยวิธีการดำเนินการศึกษาในการออกแบบและสร้างระบบรักษาความปลอดภัยในบ้าน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ระบบสามารถใช้งานแอพพลิเคชั่นควบคุมอุปกรณ์ในการทำงานตามจุดต่าง ๆ สามารถแยกการทำงานในแต่ละส่วนของระบบได้
สามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชันได้สามารถส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้งาน
- สามารถตรวจสอบความผิดปกติภายในบ้าน พร้อมส่งข้อความเมื่อเกิดเหตุผิดปกติภายในบ้านให้ผู้ใช้ได้ทันที
- สามารถตรวจสอบการทำงานในแอปพลิเคชั่น
- สามารถลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการเปิด-ปิดไฟ
- เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยภายในบ้าน
- เพื่อลดค่าใช้จ่ายระบบรักษาความปลอดภัยภายในบ้านแบบเดิม
- เพื่อประเมินคุณภาพความพึงพอใจระบบรักษาความปลอดภัยภายในบ้าน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย กิิจปราการ วังหีนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2นาย สรายุทธ มาลาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3นาย รัชนาท หวนสินเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4นาย ภัทรดิษฐ์ ศรีประดิษฐศักดิ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5นาย ธีรพงศ์ ชัยพงศ์วัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อัศวิน บัวดำปวส.
2นาย รัตนกร หาญปรีชามาศปวส.
3นาย ปัญญพล จรเสมอปวส.
4นาย ภูมิพัฒน์ เอี้ยวสกุลปวส.
5นางสาว ปิยธิดา พันทาปวส.
6นางสาว อัญชิสา เกาะกลางปวส.
7นาย พุฒิพงศ์ อนันต์บัณฑิตปวส.
8นาย บรรณวัชร คงนครปวส.