น้ำยาทำความสะอาดเอนกประสงค์จากใบมะขาม

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ปรียา ทองวงศ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง กอบพร ศรีทิพยราษฎร์สามัญ
3นาง ทวิตียา จันทร์พริ้มสามัญ
4นางสาว ทรรศินา ศรีธรรมรัตน์สามัญ
5นางสาว อภิญญา เสียมไหมพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ณัฐกมล ดิสระมุณีปวส.
2นางสาว ภัชราภรณ์ ยดย้อยปวส.
3นางสาว สุภามาศ คชรัตน์ปวส.
4นางสาว กรรณิการ์ สันตะโรปวส.
5นางสาว ชนิตา สะอาดแก้วปวส.
6นางสาว สุนิสา ทองชุมปวส.
7นางสาว วิภาพร หอมไกรปวส.
8นางสาว สุพรรษา แก้วหล้าปวส.
9นาย ชัชฌา บัวเนี่ยวปวส.
10นางสาว ภัสษร จันทะรัตน์ปวส.

วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

โครงการวิจัย เรื่องน้ำยาทำความสะอาดเอนกประสงค์จากใบมะขาม มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์จากใบมะขามและศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์จากใบมะขาม ด้านผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจัดจำหน่าย และราคา โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 ตัวอย่าง สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากประเมินความพึงพอใจส่วนมากโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด พิจารณารายข้อเรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ดังนี้ ด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และด้านราคาอยู่ในระดับมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. ผลิตจากพืชท้องถิ่น แต่งกลิ่นและสีจากพืชธรรมชาติ
2. ปราศจากสารเคมีและสารกันเสีย
3. ช่วยประหยัดน้ำ และรักษาสิ่งแวดล้อม
4. ใช้ล้างมือโดยไม่ต้องล้างน้ำ
ใช้สำหรับทำความสะอาดจานชามแก้ว
- ใช้สำหรับทำความสะอาดกระจก โต๊ะ ปริ้นเตอร์ ตู้เย็น
- ใช้ทำความสะอาดมือ โดยไม่ต้องล้างน้ำ ดับกลิ่นรองเท้า ห้องน้ำ ฯลฯ