หมวกกันน็อคตรวจจับแอลกอฮอล์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ชาญณรงค์ แช่มช้อยอุตสาหกรรม
2นาย สุรชัย ทันสมัยอุตสาหกรรม
3นาย นพดล วิพานิชอุตสาหกรรม
4นาย ภานุมาส ยะเครืออุตสาหกรรม
5นาย เชาว์วรรธน์ จรรยาอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธีระพล ชัยลิ้นฟ้าปวส.
2นาย จตุพงศ์ พรานเจริญปวส.

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

การตายและการบาดเจ็บของประชาชนในช่วงเทศกาลอันเนื่องมาจากการขาดสติจากการดื่มสุราแล้วมาขับขี่ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างมากมายโดยคนที่เดือดร้อนมักเป็นคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้อง ซึ่งทำให้เกิดการสูญเสียต่างๆเช่น ทรัพย์สิน เสียชีวิต เป็นคนพิการเป็นต้น โดยมีสาเหตุจากการเมาสุราแล้วขับขี่จักรยานยนต์ จากเหตุนี้ทางผู้จัดทำจึงเห็นความเสียหายจากการเมาแล้วขับขี่ จึงได้ทำการประดิษฐ์เครื่องหมวกกันน็อคตรวจจับปริมาณแอลกอฮอล์ เพื่อให้สามารถตรวจวัดปริมาณของแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่ได้ โดยยึดตามปริมาณแอลกอฮอล์ที่กฎหมายกำหนดคือ 50 มิลลิกรัม ซึ่งเครื่องนี้เมื่อตรวจวัดแอลกอฮอล์เกินประมาณที่กำหนดไว้จะไม่สามารถสตาร์ทรถติดได้ และยังสามารถลดจำนวนผู้ที่เมาแล้วขับขี่จักรยานยนต์จำนวนหนึ่ง และสามารถลดอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับขี่ได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. เนื่องจากเมาแล้วขี่จักรยานยนต์ก่อให้เกิดอุบัติเหตุและการสูญเสีย สิ่งประดิษฐ์นี้สามารถลดอุบัติเหตุได้
2. เพื่อป้องกันการสูญเสียต่างๆ เช่น ทรัพย์สิน ชีวิต และพิการได้
3. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของหมวกตรวจวัดแอลกอฮอล์
1. ได้ศึกษาและสามารถดำเนินวิธีการทำหมวกกันน็อคตรวจจับแอลกอฮอล์ได้
2. สามารถนำความรู้ในการประดิษฐ์ของต่างๆประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
3. เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้จากศึกษาทฤษฎีต่างๆ มาประยุกต์และพัฒนาเครื่องระดับแอลกอฮอล์ด้วยลมหายใจ และใช้ได้จริง
4. เพื่อพัฒนาเครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ที่มีต้นทุนกว่าท้องตลาดได้