เครื่องกรองน้ำและบำบัดน้ำด้วยพลังงานเเสงอาทิตย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ชาญณรงค์ แช่มช้อยอุตสาหกรรม
2นาย สุรชัย ทันสมัยอุตสาหกรรม
3นาย นพดล วิพานิชอุตสาหกรรม
4นาย เชาว์วรรธน์ จรรยาธรรมอุตสาหกรรม
5นาย ภานุมาส ยะเครืออุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย จุลจักร เจียมบรรจงปวส.
2นาย อธิคม รักบุญปวส.

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

โครงการประดิษฐ์เครื่องกรองน้ำและบำบัดน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ มีวัตถุประสงค์ 1).เพื่อกรองน้ำ 2).เพื่อลดปัญหาน้ำเสีย 3).เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องกรองน้ำและบำบัดน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเนื้อหาที่มีความสอดคล้องและสาระเกี่ยวกับการเรียนการสอนของนักเรียนนักศึกษาเพื่อให้เกิดความเข้าใจในวิชาชีพของตนมากขึ้น ซึ่งมีความสำคัญต่อการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและในอนาคต โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้พบว่า พบว่าความคิดเห็นของผู้ใช้ มีความพึงพอใจในเรื่องภาพรวมของชิ้นงานมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เพื่อสร้างเครื่องกรองน้ำและบำบัดน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้ระบบน้ำหมุดเพื่อศึกษากระบวนการและวิธีการกรองน้ำและบำบัดน้ำ เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของน้ำที่ได้จากการกรองน้ำและบำบัดน้ำด้วยเครื่องกรองน้ำและบำบัดน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
1.ได้เครื่องกรองน้ำและบำบัดน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ปรับปรุงและพัฒนามีศักยภาพใช้งานได้จริง
2.เครื่องกรองน้ำและบำบัดน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จะนำไปขยายผลกับประชากรหมู่บ้านรางสาลี่
หมู่ 8 อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี