ระบบควบคุมโรงเรือนผ่าน Smart Phone

วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

เนื่องจากระบบ IOT มีการอำนวยความสะดวกด้านการใช้งาน จากปัญหาที่เกิดขึ้น คนส่วนใหญ่มักลืมปิด-เปิดไฟ ไม่มีเวลารดน้ำแปลงผัก อีกทั้งไม่สะดวกในการเปิด-ปิดไฟภายในโรงเรือน ดังนั้น คณะผู้จัดทำจึงมีความคิดสร้างระบบควบคุมโรงเรือนผ่าน Smart Phone เพื่อสะดวกต่อการควบคุมระบบไฟฟ้าภายในโรงเรือน ควบคุมระบบน้ำภายในโรงเรือน และยังสามารถแจ้งเตือนอุณหภูมิ ความชื้น แสงและการตรวจจับควันผ่าน Smart Phone เพื่อแจ้งเตือนและป้องกันอันตราย กรณีเกิดปัญหาฉุกเฉิน เช่น โรงเรือนมีความร้อนสูงหรือเกิดอัคคีภัยบริเวณโรงเรือนได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เพื่อควบคุมและแสดงระบบไฟฟ้าและ Sensor อุณหภูมิ ความชื้น ความร้อนและความเข้มแสง บน Smart Phone
1. เพื่อความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้งาน
2. ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อเป็นประสบการณ์และทดสอบความรู้ที่เรียนมา
3. เพื่อควบคุมระบบไฟฟ้าภายในโรงเรือนได้สะดวกสบายมากขึ้น
4. เพื่อสร้างระบบการแจ้งเตือนผ่าน Smart Phone

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วัชระ อ่ำเจริญอุตสาหกรรม
2นางสาว เพ็ญจิรา ลือขจรอุตสาหกรรม
3นาย ปรีชา มดแสงอุตสาหกรรม
4นาย ภาษิต ภู่ประสงค์อุตสาหกรรม
5นาย ปิติกร แสงอยู่อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ชัยฤทธิ์ ช่อจำปีปวส.
2นางสาว พรนภา แก้วสัมฤทธิ์ปวส.