ผลิตภัณฑ์ล้างจานจากใบชะมวง Kar Ka wing

วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

เนื่องจากปัจจุบันในประเทศไทยได้เกิดวิกฤตวัตถุสินค้าราคาแพง และปัญหาทางด้านสารเคมีส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันมากทั้งด้านสิ่ง แวดล้อมสังคม และเศรษฐกิจ สารเคมีกลายเป็นมลภาวะของสิ่งแวดล้อมทั้งทางแม่น้ำลำคลอง และพื้นที่การเกษตรและทำให้ทางคณะผู้จัดทำได้คิดวิธีประหยัดในการใช้จ่ายสินค้าในชีวิตประจำวัน คือน้ำยาล้างจาน ซึ่งทางคณะผู้จัดทำได้ช่วยกันคิดค้นหาวิธีการทำ และนำมาทดลองทำน้ำยาล้างจาน โดยใช้ใบชะมวงเพื่อใช้ทำความสะอาดถ้วยชามโดยปลอดจากสารเคมี เพื่อไม่ให้เป็นอันตรายต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อม และวัตถุดิบที่ได้จากธรรมชาติหาได้ตามในท้องถิ่น เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันอีกด้วย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นผลิตภัณฑ์ล้างจานที่มีประสิทธิภาพ
1. ได้น้ำยาล้างจานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. ได้น้ำยาล้างจานที่อ่อนโยนต่อผิวไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง จุฑาทิพย์ พรมประทีปพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย ปรีชา คำภูสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ธนพร วิทยาพรปวส.
2นางสาว เบ็ญญา หญีตจันทร์ปวส.