Mostho แผ่นแปะกันยุงจากใบกะเพรา

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง จุฑาทิพย์ พรมประทีปพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย ดนุพล รามจุลสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว อลิตา บุญคีรีปวช.
2นางสาว ปิยะรัตน์ สุขประดิษฐ์ปวส.
3นางสาว ฐิดารัตน์ ถุงเงินปวส.
4นางสาว เอมพิกา สังฆพรรปวส.
5นางสาว ธนพร วิทยาพรปวส.
6นางสาว ภัสสร ช่วยชูหนูปวส.
7นางสาว ศศิวิมล อินทะโกปวส.
8นางสาว เบ็ญญา หญีตจันทร์ปวส.

วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการทำแผ่นแปะกันยุง จากพืชสมุนไพรในครัวเรือนที่หาได้ง่ายตามท้องถิ่นเพื่อลดค่าใช้จ่าย โดยใช้แนวทางความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันจัดทำแผ่นแปะกันยุงที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันอันตรายจากยุง และป้องกันยุงโดยปราศจากสารเคมี ผลการศึกษาพบว่า แผ่นแปะกันยุงจากใบกะเพรา สามารถใช้เป็นแผ่นแปะกันยุงโดยสกัดจากวัสดุธรรมชาติ ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและผิวหนังและมีประสิทธิภาพป้องกันยุงได้ดีจากกลุ่มตัวอย่างที่ทดลองใช้ 70 คนมีความพึงพอใจโดยรวมต่อmostho แผ่นแปะกันยุงจากใบกะเพรา ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 3.89 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.31

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นแผ่นแปะกันยุงจากธรรมชาติ หาได้ในท้องถิ่น ไม่ก่อให้เกิดการแพ้ มีกลิ่นหอมของใบกะเพรา บรรจุภัณฑ์สวยงามเหมาะกับการพกพา ช่วยป้องกันยุงได้ในระยะ 50-100 เซนติเมตร มีประโยชน์ในการป้องกันยุง และเป็นการสร้างมูลค่าให้กับสมุนไพรในท้องถิ่น
1. ได้มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารสกัดจากธรรมชาติ
2. ได้นำวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์
3. ศึกษาวิธีการและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น