ระบบจัดการค่าไฟภายในตลาด (Electric system management in market)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธีรพงษ์ เอี่ยมยังอุตสาหกรรม
2นาย ทศพร ดวงสวัสดิ์อุตสาหกรรม
3นาย วิรัช วิริยาลัยอุตสาหกรรม
4นางสาว เมธาพร บางพิทักษ์อุตสาหกรรม
5นาย สุรพงษ์ ไชยเสนาอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ศิวกร แก่นแก้วปวส.
2นาย สรวิศ แก่นแก้วปวส.
3นางสาว เจนณิตา วิสารวงศ์ปวส.
4นาย ตรีวิทย์ สมเจริญทรัพย์ปวส.
5นาย อนุวัฒน์ สอนธรรมปวส.
6นางสาว สุภมาศ เกิดฤทธิ์ปวส.
7นาย สิงหราช ภูผายางปวส.
8นาย นุติพงษ์ กรวยทองปวส.
9นาย โชควันชัย พรหมมาปวส.
10นาย วีรพงศ์ ไคลมีปวส.

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

หากดูเหตุการณ์ในปัจจุบันจะพบว่าปัญหาการเปิดตลาดใหม่นั้น จะมีการสอบถามในกระทู้ว่าควรเก็บค่าเช่า และค่าไฟ ของพ่อค้าแม่ค้า ที่เช่าที่ในตลาดขายของอย่างไรดี และเหตุการณ์ที่มีการทะเลาะกันเกิดขึ้น ดังนั้นทางผู้จัดทำจึงได้คิดชิ้นงานนี้ขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาการเช่าแผง เพื่อลดปัญหาที่เกิด และสะดวกต่อการคำนวนและคิดราคาค่าไฟที่ถูกต้อง กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ร้านค้าที่ประกอบการภายในตลาดท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 3 ร้าน โดย พบว่าพบว่า ภาพรวมของตู้ผู้เช่า สามารถทำงานได้ทุกครั้งแต่ในการเปิดใช้งานของร้านที่ 3 พบว่าไฟแสดงสถานะการเปิดใช้งานมีปัญหาแค่ 1 ครั้ง โดยคิดเป็นร้อยละ 96.66 ในส่วนตู้ผู้ดูแล สามารถทำงานได้ทุกครั้ง ไม่พบปัญหาใดๆ โดยคิดเป็นร้อยละ 99.33 ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้ระบบจัดการค่าไฟภายในตลาด โดยรวมมีค่าเฉลี่ยที่ 4.7 ผลความพึ่งพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ชิ้นงานเป็นตู้ควบคุมทั้งหมด 4 ตู้ โดยมีตู้หลักสำหรับเจ้าของตลาด 1 ตู้ และตู้ของผู้เช่า 3 ตู้ ใช้การเก็บข้อมูลบนดาต้าเบตและสามารถดูข้อมูลผ่านแอพพลิเคชั่นที่จัดทำได้ ชิ้นงานสามารถใช้งานได้จริง และประสิทธิภาพความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
1. ระบบการจัดการไฟฟ้าภายในตลาดสามารถอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานใช้ประโยชน์ได้จริง
2. ระบบการจัดการไฟฟ้าภายในตลาดลดปัญหาเวลาในการคำนวนค่าไฟฟ้าที่ต้องใช้กำลังคนในการคำนวน และได้รับความถูกต้อง แม่นยำ