ชุดควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าผ่านระบบ WIFI

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัย 1. เพื่อสตาร์ทมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส โดยควบคุมมอเตอร์ผ่านระบบ wifi 2. เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายด้านการ เปิด/ปิด ระบบควบคุมมอเตอร์ 3. เพื่อนำความรู้เกี่ยวกับการควบคุมมอเตอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์มาสร้างเป็นสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย คือ อาจารย์และนักศึกษาในแผนกเทคนิคพลังงาน จ.สงขลา จำนวน 20 คน โดยการคัดเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบบันทึกผลการทดลองและแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในงานวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย (Mean : ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. เพื่อสตาร์ทมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส โดยควบคุมมอเตอร์ผ่านระบบ wifi
2. เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายด้านการ เปิด/ปิด ระบบควบคุมมอเตอร์
3. เพื่อนำความรู้เกี่ยวกับการควบคุมมอเตอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์มาสร้างเป็นสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
1. สามารถใช้ชุดควบคุมมอเตอร์ในการทำงาน เช่น ใช้ในงานเกษตรกรรม
2. สามารถสั่งการผ่าน Application โดยใช้ระบบ wifi ในการควบคุมมอเตอร์
3. ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ไม่ค่อยเวลาว่าง
4. ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายด้านการ เปิด/ปิด ระบบควบคุมมอเตอร์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พิชชา ศรีบัณฑิตอุตสาหกรรม
2นาย พิศาล นิยมยาตราอุตสาหกรรม
3นางสาว พิชชา พงษ์พันธ์อุตสาหกรรม
4นางสาว สุพัตรา ฉิมหนูอุตสาหกรรม
5นาย จรุงศักดิ์ ศรีมาลาอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย รอมฎอล เอสเอปวส.
2นาย รอฉีดี ซาหีมซาปวส.
3นาย ซอฟารีย์ เหร็มเหระปวส.
4นาย พงศกร เหล็มเหร็มปวส.
5นาย พัชรพงษ์ ชายพรมปวส.