ผลิตภภัณฑ์เสน่ห์ศิลป์ ถิ่นสองเล

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว สุดา แก้วนพรัตน์คหกรรม
2นาง ยุพิน กิติโกระคหกรรม
3นาง กฤษณา คุณเอนกคหกรรม
4นาง กรรณิการ์ ชุติมาศคหกรรม
5นาง ชลลดา ชลหิรัญสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อิทธิพล กำเนิดอินทร์ปวส.
2นาย ชลธี เย็นทั่วปวส.
3นางสาว ชิดชนก แก้วกระจ่างปวส.
4นาย เจนณรงค์ เทพทวีปวส.
5นางสาว อารีรัตน์ รัตนมณีปวส.
6นางสาว ธิติมา แสงแก้วปวส.
7นางสาว ชุติมา เล่งเจ๊ะปวส.
8นางสาว สุภาพร ชุมภูโกดปวส.
9นางสาว อภิรดี สังข์ขาวปวส.
10นางสาว สโรชา ไชยมั่นปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

ผลิตภัณฑ์เสน่ห์ศิลป์ ถิ่นสองเล เป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ออกแบบสร้างสรรค์ผลงานขึ้นใหม่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ผ้าทอเกาะยอในรูปแบบเดิม โดยผ่านกระบวนการมีเรื่องราว ที่ถ่ายทอดผ่านฝีมือโดยผู้วิจัย มีเอกลักษณ์สืบสานวัฒนธรรม จากลวดลายการทอผ้าและผสมผสานด้วยงานประดิษฐ์แบบไทยได้อย่างลงตัว จึงได้เกิดแนวคิดโดยนำเอาหลักองค์ประกอบศิลป์และทฤษฎีสีนำมาประดิษฐ์ อันได้แก่ รูปร่าง สัดส่วน จุด เส้น สีสัน ความกลมกลืน รังสรรค์ออกมาเป็นดอกไม้ประดิษฐ์ผ้าทอเกาะยอเพื่อใช้ตกแต่ง จนกลายเป็นผลิตภัณฑ์เสน่ห์ศิลป์ ถิ่นสองเล เพื่อใช้เป็นภาชนะใส่ของขวัญ ของที่ระลึก ของฝากจากจังหวัดสงขลา และเพื่อเพิ่มมูลค่าให้เป็นสินค้า O-TOP ประจำจังหวัดสงขลา และยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะหัตถศิลป์ให้คงอยู่ต่อไป

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ผลิตภัณฑ์เสน่ห์ศิลป์ ถิ่นสองเล เป็นการนำเอาผ้าทอเกาะยอ มาออกเเบบโดยนำมาตัด ต่อ เย็บ เนา รูด เป็นดอกไม้ประดิษฐ์ เพิ่มสีสันความสวยงาม ประยุกต์ให้เข้ากับสมัยนิยมเเละงานจักสาน อันได้เเก่ ตะกร้า หวาย หรือผลิตภัณฑ์ที่สานด้วยไม้ไผ่ มาผสมผสานกันเพื่อให้เกิดเป็นชิ้นงานใหม่ เพื่อช่วยเพิ่มคุณค่าเเละมูลค่าทางด้านงานหัตถศิลป์
เป็นภาชนะใส่ของใช้ ของฝาก ของขวัญ หรือของที่ระลึก สำหรับมอบให้ไว้โอกาสต่างๆ เช่น งานปีใหม่ งานขึ้นบ้านใหม่ งานรับตำเเหน่ง หรืองานเกษียณอายุราชการ เป็นต้น