เปลือกส้มโออบกรอบรสปลาหมึก

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

การทดลองที่1 ศึกษากระบวนการลดความขมของเปลือกส้มโอที่ผู้ทดสอบให้การยอมรับพบว่าเปลือกส้มโอที่ผ่าน กระบวนการลดความขมโดยสารละลายโซเดียมไบคาร์บอเนตสูงสุดในระดับความเข้มข้นร้อยละ 3การทดลองที่ 2 ศึกษาระยะเวลาในการอบที่เหมาะสมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เปลือกส้มโอพบว่าเปลือกส้มโอที่อบแห้งด้วยอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 340 นาที ได้รับคะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัสสูงสุดการทดลองที่ 3 ศึกษาน้ำปรุงรสที่ผู้ทดสอบให้การยอมรับในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เปลือกส้มโออบกรอบรสปลาหมึกพบว่า คะแนนการทดสอบทางประสาทสัมผัสด้านความชอบโดยรวมพบว่ามีความแตกต่างทางสถิติและการทดลองที่ 4 ศึกษาคุณค่าทางโภชนาการและตรวจสอบคุณภาพทางจุลินทรีย์ของผลิตภัณฑ์เปลือกส้มโออบกรอบรสปลาหมึกพบว่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนกำหนด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวที่แปรรูปจากเปลือกส้มโอนำมาปรุงอบกรอบปรุงรสปลาหมึก
1. ผลิตภัณฑ์เปลือกส้มโออบกรอบรสปลาหมึกเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเส้นใยสูง ไม่มีไขมัน
2. เพื่อเพิ่มมูลค่าให้วัตถุดิบเหลือจากการบริโภคนำมาแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
3. เป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกใหม่ให้แก่ผู้ที่รักสุขภาพและผู้ที่แพ้อาหารทะเล
4. สามารถถ่ายทอดนวัตกรรมสู่ชุมชน ร้านขนมของฝาก ร้านอาหารเพื่อสุขภาพ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วีรเดช มณีพงศ์คหกรรม
2นาย รชต รัตนวิบูลย์คหกรรม
3นางสาว ชลิดา เส้งวุ่นคหกรรม
4นางสาว ปิ่นฤทัย แผ่เต็มคหกรรม
5นางสาว สุภาพร รัตนเกตุคหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว นันท์นภัส พชระธนเสฎฐ์ปวช.
2นางสาว รักษิณา สืบศิลป์ปวช.
3นางสาว รัตนากร ปัณฑุวงศ์ปวช.
4นางสาว สุชาวลี สนธิพิพัฒน์ปวช.
5นางสาว ภานุชนารถ พฤกษศรีปวช.
6นางสาว ณัฐกานต์ เหมทานนท์ปวช.
7นางสาว สุภาพร ทไวย์ทองปวช.
8นาย คฑาวุฒิ จุฑาทิพรัตน์ปวช.