สัญญาณไฟเตือนขณะกลับรถ

วิทยาลัยการอาชีพไชยา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ ตรงจุดกลับรถเนื่องจากจุดกลับรถ พบว่าไม่ค่อยมีสัญญาณเตือนทำให้ผู้ที่มากลับรถไม่ทันระมัดระวังถึงรถที่วิ่งมาทางตรงในอีกช่องจาราจรฝั่งตรงข้าม จึงเกิดการเฉียวชน ทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน และบางครั้งอาจเกิดการพิการ ส่งผลกระทบต่อครอบครัวของผู้ประสบอุบัติเหตุ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ถ้าหากไม่มีรถวิ่งผ่านสัญญาณไฟเตือนขณะกลับรถที่ติดตั้งไว้ก่อนถึงยูเทิน 150 เมตร สัญญาณไฟเตือนจะแสดงไฟเตือนเป็นสีเขียว หมายความว่า ปลอดภัยผู้ขับขี้รถสามารถกลับรถได้อย่างระมัดระวัง แต่ถ้าหากมีรถวิ่งผ่านสัญญาณไฟเตือนขณะกลับรถ เซนเซอร์จะตรวจจับได้ สัญญาณไฟเตือนขณะกลับรถก็จะแสดงไฟเตือนเป็นสีแดง นั้นหมายความว่า อันตราย ห้ามกลับรถ และเมื่อรถวิ่งผ่านพื้นที่อันตราย สัญญาณไฟเตือนขณะกลับรถ ก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวอีกครั้ง โดยพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ จะได้จากโซล่าเซลล์เก็บไว้ในแบตเตอร์รี่ 12V 20A ซึ่งสัญญาณไฟเตือนขณะกลับรถ สามารถใช้งานได้เป็นเวลา 95 ชั่วโมง หรือ 3 วัน 23 ชั่วโมง โดยไม่ต้องมีการชาร์จ
สัญญาณไฟเตือนขณะกลับรถที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพเป็นไปตามสมมติฐานแล้วนั้น จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้บุคคลที่ใช้รถใช้ถนน ช่วยในการลดอุบัติเหตุในการกลับรถ และช่วยให้ผู้กลับรถกล้าตัดสินใจในการกลับรถด้วยสัญญาณไฟเตือนไม่ก่อให้เกิดปัญหารถติด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สมโชค ชูเพ็งอุตสาหกรรม
2นาย กอบเกียรติ ยังเจริญอุตสาหกรรม
3นาย น้อย โซ่มาลาอุตสาหกรรม
4นาย สุริยา พัฒนประดิษฐ์อุตสาหกรรม
5นาง สมศรี พัฒนเดชากุลสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วิษณุพงศ์ โสมนัสปวช.
2นาย พีรนันท์ บุญรอดปวช.
3นาย มณฑวรรษ ช่วยแย้มปวช.
4นาย ภานุวัฒน์ มะหะหมัดปวช.
5นาย เสฎฐวุฒิ ศรียาภัยปวช.
6นาย ศุภสัณฑ์ ชุมวรฐายีปวช.
7นาย จีรภัทร จันทร์กางปวส.
8นาย ณัฐพงษ์ แผ้วชนะปวส.
9นาย เสกสรร เข็มทองปวส.
10นาย วาสิฏฐ์ โอปินปวส.