Smart Home

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อาณัฐชัย ไพลดำพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว สุภาพรรณ มาลัยพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว สุนทรี สาลีผลพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย จิรศักดิ์ เอี่ยมสะอาดพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว นพเก้า ยิ้มประดิษฐ์ปวส.
2นางสาว จิราภา ผลศาสปวส.
3นาย นครินทร์ ไม่ยากปวส.
4นางสาว สิริกาญจน์ ยอดแก้วปวส.

วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีส่วนกับการใช้ชีวิตประจำวันมากขึ้น ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งทางผู้ผลิตสิ่งอำนวยความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจำวันก็ได้มีการพัฒนานำเอาระบบหรือเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาช่วยพัฒนาสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานมากที่สุด จากเหตุผลข้างต้น จึงได้จัดทำโครงการ Smart Home บนอุปกรณ์ที่รองรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยเชื่อมต่อระบบ Google assistant เข้ากับชุด esp8266 เพื่อสั่งงานด้วยเสียงพูดควบคุมรีเลย์และสวิตช์เปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่ออำนวยความสะดวกสบายต่อการใช้งาน และสามารถเข้าถึงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน เพียงมีอินเตอร์เน็ตผู้ใช้ก็สามารถเชื่อมต่อระบบได้ทันที

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ระบบ Google assistant เชื่อมต่อเข้ากับชุด esp8266 เพื่อสั่งงานด้วยเสียงพูดควบคุมรีเลย์และสวิตช์เปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่ออำนวยความสะดวกสบายต่อการใช้งาน และสามารถเข้าถึงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน เพียงมีอินเตอร์เน็ตผู้ใช้ก็สามารถเชื่อมต่อระบบได้ทันที
1. ได้เรียนรู้การสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมใหม่ ๆ
2. ได้เรียนรู้เทคนิคการใช้โปรแกรมต่าง ๆ ในการทำระบบ
3. สิ่งประดิษฐ์ที่จัดทำขึ้นสามารถติดตั้งและใช้งานกับบ้านเรือนได้จริง สามารถอำนวยความสะดวกกับผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี