ระบบการขายสินค้าร้านสวัสดิการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง เสาวลักษณ์ บุญชื่นพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว จุฑามาส ศิริภักษ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว เดือนฉาย ขวัญยุบลพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว ศรีสุนีย์ ทองทับพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาง รัตนา แก้วใจดีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว รุ่งลาวรรณ อรุณตรงปวช.
2นาย นครินทร์ กาญจนกองโตปวช.
3นางสาว อุมาพร วานมณีปวช.
4นาย คีตภัทร โคนาหาญปวช.
5นาย ภูบดินทร์ ประทุมชาติปวช.
6นาย จิรพงษ์ บุญจำนงค์ปวส.
7นาย ชลากร วิริยะมานนท์ปวส.
8นาย พีรวัส กมลจิตสุนทรปวส.
9นางสาว สุดารัตน์ สว่างอารมย์ปวส.
10นาย อัษฎายุทธ วรรณศิริปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

กรณีศึกษาระบบขายสินค้าร้านสวัสดิการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรซึ่งเป็นระบบขายสินค้าของร้านสวัสดิการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรทั่วไป ซึ่งมีกระบวนการทำงาน ในการจัดสินค้า การขาย และรายงานการขาย เนื่องจากปัญหาของระบบ การขายสินค้าเดิมเป็นเครื่องเดียวและขายสินค้าได้เครื่องเดียว ทางร้านสวัสดิการต้องการให้มีจุดขายมากกว่า 1 จุด เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า และสามารถทำการบันทึกรายการขายลงในฐานข้อมูลเดียวกัน และสามารถสรุปยอดขายรวมกันได้ ทุกจุดขาย คณะผู้จัดทำจึงได้ดำเนินการสร้างระบบการขายสินค้าทางร้านสวัสดิการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ระบบการขายสินค้าร้านสวัสดิการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ขายและผู้ซื้อสินค้าช่วยตอบสนอง ความพึงพอใจของผู้ซื้อสินค้า อำนวยความสะดวกในการสรุปยอดขายสินค้ารวมกันได้ทุกจุดขายและเพิ่มประสิทธิภาพในการซื้อขายสินค้าสามาารถทำได้อย่างรวดเร็ว
อำนวยความสะดวกในการสรุปยอดขายสินค้ารวมกันได้ทุกจุดขายและเพิ่มประสิทธิภาพในการซื้อขายสินค้าสามาารถทำได้อย่างรวดเร็ว