สารทดแทนความหวานจากธรรมชาติ(Natural Sweeteners)

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

เพื่อศึกษาปริมาณของซังข้าวโพด อุณหภูมิ เวลา และปริมาณของน้ำหญ้าหวานที่เหมาะสมในการ ทำสารทดแทนความหวานจากธรรมชาติ ศึกษาความพึงพอใจต่อคุณลักษณะทางประสาทสัมผัส ด้านสี กลิ่น รสชาติ ความข้นหนืด และความชบอโดยรวม พบว่าสารทดแทนความหวานจากธรรมชาติ สูตรที่ 3 น้ำซังข้าวโพด 150 มิลลิลิตร : น้ำหญ้าหวาน 100 มิลลิลิตร โดยนำซังข้าวโพดปริมาณ 3 กิโลกรัม ต่อน้ำ 6 กิโลกรัม ต้มที่อุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง และเมื่อนำมาผสมกับน้ำหญ้าหวานแห้ง 10 กรัม ละลายในน้ำร้อน 500 มิลลิลิตร และนำมาทำการทดลอง คือ น้ำซังข้าวโพด 150 มิลลิลิตร : น้ำหญ้าหวาน 100 มิลลิลิตร มีค่าความหวาน 14 องศาปริกซ์ ได้รับคะแนนความชอบในระดับมาก ค่าเฉลี่ย = 3.71และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.77

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สารทดแทนความหวานจากธรรมชาติ มีรสชาติหวาน มีสีของน้ำซังข้าวโพดผสมหญ้าหวาน มีกลิ่นข้าวโพด และมีความข้นหนืดเล็กน้อย
1. สามารถใช้ทดแทนความหวานจากน้ำตาลได้
2. สารมารถพัฒนาเป็นสินค้าจำหน่ายได้
3. สามรถนำวัตถุดิบตามท้องถิ่นที่มีทั่วไปมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ฉัตรกมล เดชดวงจันทร์คหกรรม
2นาง ทิพวรรณ อินทร์เกตุคหกรรม
3นางสาว ชมณพรรษ จายุพันธ์คหกรรม
4นาง จุฑามาศ คงเทพคหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว อมรรัตน์ สงคงปวช.
2นาย ธีรพันธ์ จันทร์ทองปวช.
3นาย ยงยศ หนูนวลปวช.
4นางสาว วิภาวรรณ จันทร์ชูปวช.
5นางสาว กลุปริยา เรืองฤทธิ์ปวช.
6นางสาว นิลาวัลย์ ไชยฉิปวช.
7นางสาว อารายา เจริญศรีปวช.
8นาย ชยธรณ์ ทองทิพย์ปวช.