เรือกู้ภัยพลังงานแสงอาทิตย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย คงศักดิ์ ตรีตรุยานนท์อุตสาหกรรม
2นาย พรณรงค์ เสมาชัยอุตสาหกรรม
3นางสาว สิริพรรณ วรรณประเวกสามัญ
4นางสาว พรพรรษา สุบินยังอุตสาหกรรม
5นาย ณัฐพล จุลชัยวรกุลพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ปิยะวัฒน์ ปานทรัพย์ปวช.
2นาย สาโรจน์ ชาติพุกปวช.
3นาย ศราวุธ ชัยพันธ์ปวช.
4นาย ณัฐพงษ์ ไพบูลย์ปวส.
5นาย เนติพงษ์ จันทวงศ์ปวส.
6นาย สุรศักดิ์ มิ่งสมรปวส.
7นาย จักรกรี ตะราศีปวส.
8นาย ธัญกร ตันติทัณฑรักษ์ปวส.
9นาย ชัยวุฒิ วงษ์วิจิตรปวส.
10นาย จิตรเทพ พรหมเกษปวส.

วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

จากข่าวการเกิดอุทกภัยน้ำท่วม ปี 2562 ซึ่งทำให้ประชาชนที่ประสบเหตุ เดือดร้อนอย่างยิ่งต่อการเดินทางและความเป็นอยู่ในครัวเรือน เรือกู้ภัยพลังงานแสงอาทิตย์จึงเป้นแนวความคิดที่เกิดขึ้นสำหรับผู้ประดิษฐ์ที่จะแก้ไขปัญหาเหตุการณ์ดังกล่าวเพื่อให้ผู้ประสบเหตุ สามารถใช้เป็นยานพาหนะในการเดินทาง และสร้างแสงสว่างในการอยู่อาศัยในยามค่ำคืน เมื่อประสบปัญหาน้ำท่วม

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.สามารถใช้เป็นยานพาหนะในการเดินทางโดยใช้ มอเตอร์ในการขับเคลื่อน อาศัยพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงาน
2.สามารถให้แสงสว่างเวลากลางคืน จากการประจุพลังงานจากโซล่าเซลแสงอาทิตย์ไว้ในแบตเตอร์รี่
3.ใช้รถจักรยานยนต์เป็นต้นกำลังในการขับเคลื่อน เรือได้
ใช้เป็นยานพาหนะในการเดินทาง และสร้างแสงสว่างในการอยู่อาศัยในยามค่ำคืน เมื่อประสบปัญหาน้ำท่วม