Ka-Tok-Rok

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์แยมเสาวรส โดยการใช้เห็ดนางฟ้าซึ่งเป็นวัตถุดิบทางการเกษตรที่พบมากในชุม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยคณะเราได้ศึกษาปริมาณของเห็ดนางฟ้าที่เหมาะในการผสมเข้าไปในแยมเสาวรสเพื่อเพิ่มเนื้อสัมผัส และ สารอาหาร

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่ ทานแล้วได้คุณประโยชน์เพิ่มขึ้น
1.เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับแยมเสาวรส
2.ทำให้เรามีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสามารถนำความรู้นี้มาใช้ในชีวิตประจำวันได้
3.ผู้บริโภคได้รับสารอาหารเพิ่มมากยิ่งขึ้นกับการรับประทานแยม
4.เป็นการแปรรูปอาหารที่แปลกใหม่และได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ปวีณา เอี่ยมวิจารณ์คหกรรม
2นาง สร้อยลัดดา ปภาธรคหกรรม
3นาย อุทิศ พิมทีศิลปกรรม
4นางสาว ชนิศา เมฆสุทัศน์คหกรรม
5นาย นราธิป เหลาแสงอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ณัฐพร ยุวนิชปวช.
2นางสาว นภัสสรา เลิศพรมปวช.
3นางสาว สุธาทิพย์ มากมูลปวส.
4นาย นิติภัทร ฉอ้อนโฉมปวส.
5นางสาว จิราภรณ์ แดงมีปวส.
6นางสาว สุจิตรา มหาดไทยปวส.
7นางสาว ชลธิชา ศรีจันทร์ปวส.
8นางสาว พิจิตรตรา โฮมสูงเนินปวส.
9นาย นพันษกรณ์ วงษ์ขันธ์ทองปวส.
10นางสาว ศุจิญธร เสือนุ่มปวส.