Crispy Herb (ข้าวพองสมุนไพร)

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

การศึกษาผลิตภัณฑ์ข้าวพองสมุนไพร การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการนำข้าวเหนียวมาประกอบอาหารในรูปแบบใหม่และเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับตัวผลิตภัณฑ์ สมมุติฐานในการศึกษาครั้งนี้ คือ ศึกษาน้ำสมุนไพรที่แช่ในข้าวเหนียวและได้กำหนดตัวแปรในการศึกษาดังนี้ ตัวแปรต้น คือ ปริมาณของน้ำสมุนไพร ตัวแปรตาม คือ รสชาติของสมุนไพรในข้าวพอง ตัวแปรควบคุม คือ ตำรับการทำข้าวพอง วัตถุดิบ/อุปกรณ์ที่ใช้ กระบวนการผลิตและประเมินผลความชอบของผู้บริโภค

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ข้าวพองสมุนไพร เป็นอาหารทานเล่นเหมาะสำหรับทุกเพศ ทุกวัย
- เหมาะสำหรับเป็นอาหารทานเล่น และยังได้ประโยชน์จากสมุนไพรอีกด้วย
- เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ปวีณา เอี่ยมวิจารณ์คหกรรม
2นางสาว ชนิศา เมฆสุทัศน์คหกรรม
3นาย อุทิศ พิมทีศิลปกรรม
4นางสาว นนทพร หน่อคำคหกรรม
5นาย นราธิป เหลาแสงอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พิชนันท์ มั่งมีปวส.
2นางสาว อัญธิษฐา ไทยประยูรปวส.
3นางสาว สิริลักษณ์ ทุมรัตน์ปวส.
4นางสาว เบญจรัตน์ จันทร์วิจิตร์ปวส.
5นางสาว มาศศิรินทร์ แย้มเกษรปวส.
6นางสาว ภัทรพร วาววงษ์ปวส.
7นางสาว ดวงกมล พลศักดิ์ขวาปวส.
8นาย วันเฉลิม คำภิรานนท์ปวส.
9นางสาว มัตติกา ระบายทรัพย์ปวส.
10นางสาว กนกวรรณ สุดจันทึกปวส.