ฺBug-Khau ผลิตภัณฑ์แยมมะเขือผสมเงาะ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

มะเขือยาวผักและผลไม้มีมากในตลาดหรือเรียกได้ว่าล้นตลาด ดังจะเห็นได้จากการนำมะเขือยาวที่เป็นพืชเศษฐกิจมาแปรรูปเป็น แยมมะเขือยาวในรสชาติต่างๆตามที่ต้องการ การจัดหาผลไม้ในครั้งนี้ เราจะใช้ผลไม้ที่มีมากและคนนิยมนำมารับประทานกันมาก เช่น เงาะ ลำไย และสับปะรด ที่นำมาศึกษาในการทำแยมครั้งนี้เพื่อลดกลิ่นเหม็นเขียวของมะเขือยาวและความหวานของผลไม้ที่เหมาะสมกัน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

แยมที่ดีต้องลักษณะข้นเหนียวหรือเหลวพอเหมาะสำหรับใช้ทาขนมปัง มีสี กลิ่น รสชาติตามชนิดของมะเขือยาว
สามารถนำวัตถุดิบที่มีราคาถูกมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ
สามารถพัฒนาให้เป็นสินค้า OTOP ประจำท้องถิ่นได้เพื่อจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ปวีณา เอี่ยมวิจารณ์คหกรรม
2นาย อุทิศ พิมทีศิลปกรรม
3นางสาว ชนิศา เมฆสุทัศน์คหกรรม
4นาง ปรียากุล สาระคำคหกรรม
5นาย นราธิป เหลาแสงอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย เพชรรุ่ง ทองเพิ่มปวช.
2นาย ณัฐชนันท์ จันทโสภณปวช.
3นางสาว สรวีย์ จุลปะปวส.
4นางสาว ชญาณี ธรรมะปวส.
5นางสาว นฤวรรณ ทึมหลวงปวส.
6นางสาว ธัญพิชชา แพรญาติปวส.
7นาย จักรพงศ์ มีสุพรรณาพรปวส.
8นางสาว ยวิษฐา เชนส้มปวส.
9นางสาว อรวรรณ มั่นชาวนาปวส.
10นางสาว วิชญาดา ช่วยอาษาปวส.