แป้งขนมช่อม่วงกึ่งสำเร็จรูปจากมันม่วง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง ทิพวรรณ อินทร์เกตุคหกรรม
2นาง จุฑามาศ คงเทพคหกรรม
3นางสาว ฉัตรกมล เดชดวงจันทร์คหกรรม
4นางสาว ชมณพรรษ จายุพันธ์คหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธีระพงศ์ คงแก้วปวช.
2นางสาว พัชราภรณ์ รักนิ่มปวช.
3นาย กฤษณะ นวลจันทร์ปวช.
4นางสาว สุทธิดา คำจันทร์ปวช.
5นางสาว พิลาสลักษณ์ พ่วงคงปวช.
6นางสาว สุนิสา ไชยกิจปวช.
7นางสาว ศิริรัตน์ เดชหนูปวช.
8นางสาว อารยา โชคเจริญผลปวช.
9นางสาว อภิสรา แก้วทองปวช.

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

การพัฒนาและแปรรูปแป้งขนมช่อม่วงจากมันม่วง เป็นแป้งขนมช่อม่วงกึ่งสำเร็จรูป มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาปริมาณมันม่วง ที่เหมาะสมในการทำแป้งขนมช่อม่วงกึ่งสำเร็จรูปจากมันม่วง ศึกษาความพึงพอใจต่อคุณลักษณะทางประสาทสัมผัส ด้านสี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม ทำการศึกษาปริมาณของมันม่วง ที่ต่างกัน 3 ระดับ คือ 20 กรัม , 30 กรัม และ 40 กรัม โดยมีปริมาณแป้งข้าวเจ้า 45 กรัม แป้งข้าวเหนียว 16 กรัม น้ำ 95 กรัม และน้ำมัน 10 กรัม ของทุกการทดลอง พบว่า ขนมช่อม่วงที่ทำจากแป้งขนมช่อม่วงกึ่งสำเร็จรูปจากมันม่วง ที่มีส่วนผสมของมันม่วง 40 กรัม แป้งเหนียวนุ่มดี มีสีของมันม่วง เข้มสวยงาม เมื่อนำไปประเมินความพึงพอใจทางประสาทสัมผัส พบว่า ผู้บริโภคขนมช่อม่วงที่ทำจากแป้งขนมช่อม่วงกึ่งสำเร็จรูปจากมันม่วง ให้การยอมรับสูตรที่มีส่วนผสมของมันม่วง 40 กรัม

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. มีส่วนผสมจากมันเทศสีม่วงม่วง
2. ปริมาณต่อกล่อง 100 กรัม ทำเป็นขนมช่อม่วงได้ 20-25 ชิ้น
3. บรรจุภัณฑ์ระบุวันเดือนปีที่ผลิตและหมดอายุ
4. มีการระบุวิธีการเตรียมและการนำไปใช้
1. สามารถลดระยะเวลาและขั้นตอนในการทำขนมช่อม่วง 2. นำไปประกอบเป็นอาชีพได้
3. สามารถพัฒนาเป็นสินค้าจำหน่ายได้ 4. เป็นการเพ่ิมมูลค่าของวัตถุดิบที่มีในชุมชน