ระบบบริหารจัดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

ระบบบริหารจัดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค การออกแบบและการสร้างระบบได้นำขั้นตอนของวงจรพัฒนาระบบ SDLC มี 7 ขั้นตอน ผลจากการนำไปทดลองใช้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 คนและคณะครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 35 คน พบว่าผลการประเมินคุณภาพของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อระบบ โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 4.72 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.10 มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก และการประเมินความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อระบบ โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 4.68 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.03 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมากและโดยภาพรวมผู้ใช้ทั่วไปที่ประเมินความพึงพอใจ มีค่าเฉลี่ย 4.59 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.08 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้สรุปได้ว่าระบบบริหารจัดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค สามารถนำไปใช้งานให้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. ได้เว็บไซต์ และระบบบริหารจัดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค
2. สามารถลงทะเบียนนักกีฬา บันทึกผลการแข่งขัน และเหรียญผ่านระบบออนไลน์
3. สามารถรายงานผลการแข่งขัน จากสนามแข่งขันผ่านระบบออนไลน์
4. สามารถพิมพ์ข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง เช่น สรุปผลการแข่งขัน เหรียญ ไอดีการ์ด และเกียรติบัตร
5. เป็นแนวทางในการพัฒนาและนำผลงานไปประยุกต์ใช้ในกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สัมฤทธิ์ ทองพัฒน์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง อรอนงค์ แซ่ลิ่มพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง ชนานิศ มีพฤกษ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย จักรกฤษณ์ ภู่ทอง พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาง เสาวณีย์ ไกรนุกูลพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วรวิทย์ อ๋องสกุลปวส.
2นาย ศรัณย์ วัฒนโยธินปวส.
3นาย พัชรพล วัชระพาณิชย์ปวส.
4นาย เพชร ศุภลักษณ์ปวส.
5นาย ภูมินทร์ อัจกลับปวส.
6นาย พีรพล ครุฑดำรงชัยปวส.
7นางสาว วริศรา แสนเฉยปวส.