เครื่องดูดขนนกด้วยระบบสูญญากาศ (Feather extractor with a vacuum system)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ภัชฎาพร พรหมเมศร์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย ปิยะพงค์ ชัยยะวิริยะอุตสาหกรรม
3นางสาว ณัฐรดา ชมภูวรณ์อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
4นางสาว กรรณิกา ทองดีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาย ปิยวุฒิ ศรีสุวรรณอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว นัจมีย์ จ่าวิสูตรปวช.
2นางสาว โชติกา สุวรรณกิจปวช.
3นาย ปรเมศร์ ขาวผ่องปวช.
4นางสาว วรรณี เขียวหวานปวช.
5นาย ธนโชติ สุวรรณกิจปวส.
6นางสาว ปาริชาติ อำไพปวส.
7นาย ศักดิ์สิทธิ์ เชาว์แหลมปวส.
8นาย ภูธเนศ อักษรกูลปวส.

วิทยาลัยเทคนิคสตูล

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

รังนกนางแอ่น เป็นสินค้าเศรษฐกิจที่มีราคาสูง มีประโยชน์ต่อร่างกาย แต่มีกระบวนการและขั้นตอน การทำความสะอาดที่ยุ่งยาก และใช้เวลานาน ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมือ เพื่อทำความสะอาดรังนกนางแอ่นให้ง่ายและใช้เวลาสั้นลง เพื่อลดต้นทุนและผลิตได้ปริมาณที่มาก ทั้งนี้เป็นการนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการจัดการเรียนการสอน การศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ และผู้มีประสบการณ์ทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการจัดทำโครงการสามารถนำความรู้มาจัดกิจกรรมให้ได้เรียนรู้ จากประสบการณ์จริงและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและอนาคตได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ใช้ทำความสะอาดรังนกนางแอ่น ด้วยการใช้ระบบสูญญากาศเพื่อดูดขนนกที่อยู่ในรังนกนางแอ่น ได้รวดเร็วขึ้น สะอาดมากขึ้น
1.ประหยัดเวลาในการทำความสะอาดรังนกนางแอ่น
2.ดูดเศษขนนก และสิ่งสกปรกในเนื้อรังนกนางแอ่นได้สะอาดยิ่งขึ้น
3.รักษาเนื้อและสภาพรังนกนางแอ่นได้ดี