เครื่องกายภาพบำบัดข้อไหล่

วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ เพื่อสร้างเครื่องกายภาพบำบัดข้อไหล่ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล เพื่อแบ่งเบาภาระของแพทย์และนักกายภาพบำบัดโดยมีสมมุติฐานในด้านทางการวิจัยคือเครื่องกายภาพบำบัดข้อไหล่ จะทำให้แพทย์หรือนักกายภาพบำบัดสามารถทำการกายภาพบำบัดให้ผู้ป่วยผู้สูงอายุได้สดวกสบายมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม โดยใช้รีโมทคอลโทรลเป็นตัวควบคุม

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องกายภาพบำบัดข้อไหล่นั้นสามารถเคลื่อนย้ายได้ตามความต้องการของผู้ที่ต้องได้รับการบำบัดและสามารถปรับ
ความสูงได้จะอยู่ระหว่าง 95 - 125 เซนติเมตรเพิ่มขึ้นได้อีกถึง30เซนติเมตรได้ตามความต้องการของผู้ที่ได้รับการกาย
ภาพเครื่องกายภาพบำบัดข้อไหล่สามารถปรับระดับความเร็วได้ตั้งแต่0 - 50rpm.ตามความต้องการของนักกายภาพ
บำบัดที่ได้กำหนดไว้เครื่องกายภาพบำบัดใช้ไฟฟ้า24VและมีDCDriveที่สามารถรับแรงดันได้12-60VDCที่พิกัดกระแส
27.4Aและมอเตอร์ขนาด36W2A
สามารถช่วยฟื้นฟูรักษาข้อไหล่ของผู้ใช้บริการสามารถลดอุปสรรคในการทำกายภาพบำบัดของผู้ป่วยได้เพิ่มประสิทธิ
ภาพในการทำกายภาพบำบัดข้อไหล่

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ประเสริฐ แสงโป๋อุตสาหกรรม
2นาย ชัยวัฒน์ ฟองสินธุ์อุตสาหกรรม
3นาย ดุสิต อิ่มอ่องอุตสาหกรรม
4นาย สุรชัย อาจหาญอุตสาหกรรม
5นาย เจษฎา รัมมะบุตรอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อนาวิล เปลี่ยนฉวีปวช.
2นาย วสันต์ กระสายเงินปวช.
3นาย กฤษณะพงศ์ ภทรักษ์ปวช.
4นาย ภูวดล ทองอิ่มปวส.
5นาย ศุภวัชร ก้อนนาคปวส.
6นาย วิทยา เจริญธัญกรณ์ปวส.
7นาย อภิชาติ สิงสำราญปวส.
8นาย ไพรัตน์ ไพศรีปวส.
9นาย วุฒิศักดิ์ ไคขุนทดปวส.
10นาย ธนากร มิ่งมาศปวส.