อุปกรณ์ประเมินคุณภาพมาตรฐานสับปะรดโรงงาน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว กรรณิกา อมรวาทินอุตสาหกรรม
2นาย ฉัตรชัย ม่วงประเสริฐอุตสาหกรรม
3นาย ศักดิ์สกุล คลังชะนังสามัญ
4นางสาว จารุวรรณ หุ่นงามสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ภูริช นิตย์โชติปวช.
2นาย ขวัญชัย เหมาะเจาะปวช.
3นาย ปฏิเวธ สินสอนปวส.
4นาย พีระพงศ์ นาคน้อยปวส.
5นาย วีระศักดิ์ พรหมรักษาปวส.

วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

อุปกรณ์ประเมินคุณภาพมาตรฐานสับปะรดโรงงานมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและออกแบบอุปกรณ์ประเมินคุณภาพมาตรฐานสับปะรดโรงงาน ,หาประสิทธิภาพของอุปกรณ์ฯและเพื่อหาความพึงพอใจของผู้ใช้งานอุปกรณ์ฯ โดยผลการทดสอบวัดคุณภาพ ด้วยการวัดปริมาณสารไนเตรต ด้วยการใช้แท่งเจาะสแตนเลสกับเครื่องมือแบบเดิม พบว่า เครื่องมือแบบเดิมในค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.95 วินาที เมื่อใช้เครื่องมือแบบใหม่ พบว่าค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1.96 วินาที ในการทดสอบ 5 ครั้ง พบว่าประสิทธิภาพในการใช้เครื่องมือแบบใหม่สามารถประหยัดเวลาได้ค่าเฉลี่ย 2.38 วินาที ประสิทธิภาพคิดเป็นร้อยละ 48.08 และ ผลการทดสอบระดับความสุกด้วยการใช้แท่งเจาะสแตนเลส เครื่องมือแบบเดิม พบว่าค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.73 วินาที เมื่อใช้เครื่องมือแบบใหม่ พบว่าค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1.82 วินาที ในการทดสอบ 5 ครั้ง พบว่าประสิทธิภาพในการใช้เครื่องมือแบบใหม่สามารถประหยัดเวลา ได้ค่าเฉลี่ย 0.90 วินาที ประสิทธิภาพคิดเป็นร้อยละ 32.96 เมื่อผู้ใช้งานได้ใช้อุปกรณ์วัดไนเตรตและความสุกของสับปะรด พบว่าระดับความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์มากที่สุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

วัสดุทำจากอะลูมิเนียม ความยาวของอุปกรณ์ประเมินคุณภาพมาตรฐานสับปะรดโรงงานยาว 40 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 เซนติเมตร แถบสีวัดไนเตรต มี 7 ระดับ แถบวัดความสุกมี 3 ระดับ
ประสิทธิภาพการวัดสารไนเตรตของอุปกรณ์ฯ คิดเป็นร้อยละ 48.08 และ ผลการทดสอบระดับความสุกพบว่าประสิทธิภาพของอุปกรณ์ฯ ประสิทธิภาพคิดเป็นร้อยละ 32.96 ระดับความพึงพอใจผู้ใช้งานโดยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์มากที่สุด
อุปกรณ์ประเมินคุณภาพมาตรฐานสับปะรดโรงงาน สามารถวัดปริมาณสารไนเตรต และ สามารถวัดระดับความสุกของสับปะรดได้