ผลิตภัณฑ์นาฬิกา "ศรีคราม" Sri Khram Antique Clock Products.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบลวดลายพัฒนาอัตลักษณ์รูปแบบไทยโดยการใช้ศิลปะแบบศรีวิชัยในจังหวัด สุราษฎร์ธานี ซึ่งมีการนำศิลปกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้ง 3 ด้าน คือด้านสถาปัตยกรรม ด้านปฎิมากรรม และด้านจิตรกรรม โดยมีลวดลายที่ออกแบบทั้งหมด 5 แบบ ได้แก่ ลายศรีไชยา ลายศรีบัว ลายศรีผักกูด ลายศรีบัวผุด และลายศรีอารยะ เมื่อศึกษาระยะเวลาอบผลิตภัณฑ์พบว่าการอบที่อุณหภูมิ 150°C โดยใช้เวลา 40 นาที ผลิตภัณฑ์แห้งสนิท เมื่อทดลองสัมผัสผลิตภัณฑ์ พบว่าสีไม่หลุดลอก เมื่อศึกษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์พบว่าผู้ทรงคุณวุฒิให้การยอมรับในระดับดีมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ใช้เป็นเครื่องบอกเวลา ของประดับตกแต่งของที่ระลึกที่เป็นอัตลักษณ์ศรีวิชัยรูปแบบไทย ที่แสดงให้เห็นเป็นประจักษ์ชัดเจนจากสุราษฎร์ธานีตามวิถีไทยสร้างคุณค่าส่งต่อเล่าเรื่องราวผ่านกาลเวลาเหล่านี้ล้วนเป็นคุณค่าทางจิตใจที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้ที่สนใจ
ผลิตภัณฑ์นาฬิกาศรีครามเป็นเครื่องใช้บอกเวลาใช้สำหรับประดับตกเเต่งเเละใช้เป็นของที่ระลึกสำหรับจังหวัด สุราษฎร์ธานี

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง ชนัญญา สุวรรณวงศ์ศิลปกรรม
2นาย สามารถ เนียมมุณีสามัญ
3นางสาว สุพิชญา รักแดงสามัญ
4นาย ศิระ ประเสริฐศักดิ์ศิลปกรรม
5นาย ฤทธิกร แสงศรีจันทร์ศิลปกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ญาณ์ณิช สุวรรณวงศ์ปวช.
2นางสาว ณัฐณิชา ขาวประดิษฐปวช.
3นาย อภิชัย เดชบุญปวช.
4นางสาว นาทชฎาพร เเซ่เค้าปวช.
5นาย ณันฐศักดิ์ ยับปวช.
6นางสาว อนงค์นาถ ศรีกงพานปวช.
7นางสาว ฐานิดา เเก้วพิบาลปวช.
8นางสาว พชิษรการณ์ ศุทธางกูรปวช.
9นางสาว โชติกา รักนุกูลปวส.
10นางสาว ชัญญานุช งามเทาว์ปวส.