ขนมโสมนัสลดพลังงานด้วยน้ำตาลอิริทริทอล

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว จุฑามาศ ชาญสมุทรคหกรรม
2นาง มาลี ว่องเกษฎาคหกรรม
3นางสาว จิตติ พลเยี่ยมคหกรรม
4นางสาว สุภาวดี เสมอมาศสามัญ
5นางสาว กาญจนา เหลื่อมแก้วพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย นัฐกร สาธุชาติปวช.
2นาย ชญานนท์ บัวจันทร์ปวช.
3นาย อดิศักดิ์ มากบุญปวช.
4นาย ภานุพงศ์ ใยยองปวช.
5นางสาว กวินทิพย์ พัดวีปวช.
6นางสาว อรพินท์ ศรีเมืองปวช.
7นางสาว อังคณา แก้วไทยปวช.
8นาย จักรพงษ์ นาคจุติปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาผลการใช้น้ำตาลอิริทริทอลที่มีต่อคุณภาพของขนมโสมนัสและศึกษาปริมาณน้ำตาลอิริทริทอลที่เหมาะสมในการพัฒนาขนมโสมนัสที่ผู้ทดสอบให้การยอมรับ งานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาปริมาณน้ำตาลอิริทริทอลที่เหมาะสมต่อคุณภาพของขนมโสมนัส ได้แก่ ร้อยละ 90, 95 และ 100 พบว่าการใช้น้ำตาลอิริทริทอลร้อยละ 100 ให้ผลต่อคุณภาพของขนมโสมนัสไม่แตกต่างจากการใช้น้ำตาลทราย เมื่อนำมาทดสอบทางด้านประสาทสัมผัสจากผู้บริโภคจำนวน 30 คน โดยใช้วิธี 9-point hedonic scale นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมทางสถิติ พบว่าผู้บริโภคให้การยอมรับผลิตภัณฑ์ขนมโสมนัสลดพลังงานด้วยน้ำตาลอิริทริทอล ร้อยละ 95 มากที่สุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ขนมโสมนัสลดพลังงานด้วยน้ำตาลอิริทริทอล เป็นขนมไทยทางเลือกใหม่ที่ให้พลังงานน้อย เหมาะกับผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพหรือผู้บริโภคที่เป็นเบาหวาน เนื่องจากน้ำตาลอิริทริทอลเป็นน้ำตาลที่ให้ความหวานเหมือนน้ำตาลทรายแต่ไม่ให้พลังงาน ไม่มีผลต่อระดับน้ำตาลในเลือด ขนมโสมนัสลดพลังงานสามารถเก็บได้นานหลายเดือน บรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม เหมาะแก่การเป็นของขวัญ ของฝากให้กับผู้ใหญ่ในช่วงเทศกาลต่างๆ
- เป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้บริโภคที่ชอบรับประทานขนมไทย
- ใช้เป็นของขวัญ ของฝากในเทศกาลต่างๆ