ลูกชิ้นหมูโซเดียมต่ำเสริมกากใยผักตบชวา**

วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ลูกชิ้นหมู จัดเป็นอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ชนิดหนึ่งประกอบไปด้วย เนื้อสัตว์ ไขมันสัตว์ เครื่องเทศหรือสมุนไพรเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมจังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมาเนื่องจากผักตบชวาไปอุดตันท่อระบายน้ำ และผักตบชวามีใยอาหารสูงเพื่อลดปัญหาการบริโภคใยอาหารไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายและที่สำคัญ ผักตบชวา ยังช่วยขับลม แก้พิษในร่างกายอีกด้วย และยังมีใยอาหารสูง ถือเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ กับผู้บริโภคและยังเป็นทางเลือกแก่ผู้ที่รักสุขภาพ และผู้ที่ชื่นชอบลูกชิ้นหมูอีกด้วย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. เป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่มีโซเดียมต่ำ
2. เสริมกากใยผักตบชวา
1. ได้ผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นหมูที่มีปริมาณโซเดียมต่ำกว่าท้องตลาดทั่วไป 80 เปอร์เซ็นต์
2. ได้ผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นหมูโซเดียมต่ำเสริมกากใยผักตบชวาที่สามารถเก็บรักษาได้นานเกิน 6 เดือน
3. ได้ผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นหมูโซเดียมต่ำเสริมกากใยผักตบชวาที่มี รสชาติ สี กลิ่น รส เนื้อสัมผัส ที่ไม่แตกต่างไปจากเดิม

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ศิริพักตร์ นาวารีสามัญ
2นาง บันดาร เชยชะนันท์คหกรรม
3นาง อัธยา พามนตรีคหกรรม
4นาย ธนัฐพล สายมูลตรีคหกรรม
5นาง ชนัญชิดา โมฬาสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ภาสกร กองกรดปวช.
2นางสาว สุชาวดี มาดีปวช.
3นางสาว นงลักษณ์ สิริแสงปวช.
4นางสาว อนุภา เมาะราษีปวช.
5นาย กิตติศักดิ์ อุโคตรปวส.
6นางสาว ธัญชนก ระดาฤทธิ์ปวส.
7นางสาว ภาวินี ตั้งแต่งปวส.
8นางสาว พรรณพร สุมาลีปวส.
9นางสาว วิชชุลดา ช่วงคำปวส.