ไซเลี่ยมคุกกี้เสริมไฟเบอร์

วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อศึกษาปริมาณไซเลี่ยมฮัสค์ที่เหมาะสมในคุกกี้ 2. เพื่อศึกษาอุณหภูมิและระยะเวลาที่เหมาะสมในการอบไซเลี่ยมคุกกี้เสริมไฟเบอร์ 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อไซเลี่ยมคุกกี้เสริมไฟเบอร์ ผลการศึกษา มีดังนี้ อัตราส่วนที่เหมาะสมในการทำไซเลี่ยมคุกกี้เสริมไฟเบอร์โดยการพัฒนาสูตร 4 สูตร พบว่า ไซเลี่ยมคุกกี้เสริมไฟเบอร์ สูตรที่ 2 ปริมาณไซเลี่ยมฮัสค์ 60 กรัม มีคะแนนการยอมรับคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสสูงสุด มีค่า 8.11 คือ ชอบมากปานกลาง ด้านคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ พบว่า ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก จำนวน 3 รายการ โดยความพึงพอใจอันดับ 1 คือด้านรสชาติของผลิตภัณฑ์มีค่าเฉลี่ย (x ) = 4.60 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.59 ด้านการผลิตเพื่อการค้า พบว่า ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากเป็นส่วนใหญ่ ความพึงพอใจในการรับประทาน ได้รับการยอมรับมากที่สุด ( x = 4.72) รองลงมา คือ รูปแบบของผลิตภัณฑ์ในการรับประทานไซเลี่ยมคุกกี้เสริมไฟเบอร์ได้รับการยอมรับในระดับมากที่สุด (x = 4. 65)

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

“ไซเลี่ยมคุกกี้เสริมไฟเบอร์” การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทขนมอบ (คุกกี้) โดยการศึกษาปริมาณไซเลี่ยมฮัสค์ที่เหมาะสม อุณหภูมิและระยะเวลาในการอบ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์คุกกี้ที่มีคุณภาพ
เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับบุคคลที่มีปัญหาระบบขับถ่ายหรือไม่ชอบรับประทานผัก ผลไม้ ส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารให้มีการพัฒนา และหากได้มีการต่อยอดอีกอาจจะนำไปประยุกต์กับอาหารได้อีกหลายชนิด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ภวัต พฤกษารักษ์คหกรรม
2นางสาว สุพรพรรณ อาจคิดการสามัญ
3นางสาว มัทนา ฉัตรอนันต์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ชิษณุพงศ์ ไชยมนตรีปวช.
2นาย สุรเดช ตุ้มหอมปวส.
3นาย วุฒินันท์ ปานแก้วปวส.
4นาย สุรเกียรติ เต็มศักดิ์ปวส.