เครื่องสไลด์กล้วย

วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

โครงการนี้เป็นการศึกษาออกแบบและสร้างเครื่องสไลด์กล้วย เพื่อลดเวลาในการฝานกล้วย แบบเดิมและช่วยลดอุบัติเหตุลดความเมื่อยล้าของร่างกาย เพื่อช่วยให้การฝานกล้วย โดยใช้เครื่อง มีประสิทธิภาพที่ดีและได้ปริมาณที่มากขึ้น ในการสร้างเครื่องสไลด์กล้วย มีหลักการโดยการใช้มอเตอร์เป็นตัวในการขับเคลื่อนและมีการฝานกล้วย เป็นส่วนๆมีกลไกที่เหมาะสมสะดวกต่อการใช้งานปลอดภัยและลดอุบัติเหตุกับผู้ใช้งานมากขึ้น โดยการออกแบบการทดลองในครั้งนี้ได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการบันทึกฝานกล้วย โดยใช้เครื่องสไลด์กล้วย แบบเดิมมาเปรียบเทียบกัน จากการศึกษาและออกแบบสร้างเครื่องสไลด์กล้วย มีความกว้างของเครื่อง 100 เซนติเมตร ความสูง 100เซนติเมตร

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถสไลด์กล้วยได้อย่างรวดเร็ว
1. ได้ปริมาณที่มากขึ้น
2. มีความสะดวกและรวดเร็ว
3. มีความปลอดภัยในการสไลด์กล้วย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ณัฐวุฒิ กองคูณอุตสาหกรรม
2ว่าที่ ร.ต. ภาณุพงษ์ จันทร์เชี่ยนอุตสาหกรรม
3นาย เสรี ฤทธิ์กล้าอุตสาหกรรม
4นาย ธนวัส ทรัพย์เมฆอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณัฐภูมิ อัมพสุวรรณ์ปวส.
2นาย จิรายุ ยอดดำเนินปวส.