ม็อกเทล ยวนใจ

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลิ่น สี และรสชาติ ม็อกเทล ยวนใจ เพื่อศึกษาความปลอดภัยในการบริโภคม็อกเทล ยวนใจ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคม็อกเทล ยวนใจ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ คณะครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม จำนวน 50 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามเพื่อการศึกษาความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อคุณภาพของม็อกเทล ยวนใจ สถิติที่ใช้ในงานวิจัย คือคะแนนเฉลี่ย (mean,X) และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation , SD) ผลการวิจัยพบว่า ม็อกเทล ยวนใจ มีสีสันที่สวยงาม กลิ่นหอม รสชาติที่ถูกปาก อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย x = 4.50 ส่วนบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย x = 4.40

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ม็อกเทล ยวนใจ ใช้เป็นเครื่องดื่มเพื่อเพิ่มความสดชื่น และใช้เป็นเครื่องดื่มต้อนรับหรือ Welcome Drink สามารถผลิตเพื่อจำหน่ายและสามารถสร้างรายได้ระหว่างเรียนได้ ม็อกเทล ยวนใจ เหมาะสำหรับกลุ่มวัยรุ่น กลุ่มผู้บริโภคที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ และกลุ่มผู้บริโภคที่นิยมดื่มน้ำผลไม้
1. ผลิตม็อกเทลยวนใจเป็นเครื่องดื่มต้อนรับ Welcome Drink ที่เป็น Signature ของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
2. นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงและนำความคิดสร้างสรรค์มาทำงานเป้นทีม
3. เป็นการสร้างรายได้ในนักเรียน นักศึกษาระหว่างเรียน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว จรรญภร แพเกิดอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2นางสาว วัฒนาภรณ์ โยธาจักรอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3นางสาว ดารารัตน์ ต่อศักดิ์อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
4นางสาว สุนิศา ปราสารอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
5นางสาว วิภาดา ค้าแฟงสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว โสรญา สงค์อยู่ปวช.
2นางสาว ขวัญตา สันทองปวช.
3นางสาว แพรววา คงเดิมปวช.
4นางสาว บุณยานุช อยู่เย็นปวส.
5นางสาว ขนิษฐา สุวรรณปวส.
6นางสาว ชนิกานต์ เมฆเปี่ยมปวส.