จาวตาลอบกรอบ

วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อศึกษาอุณหภูมิที่เหมาะสมในการอบจาวตาล 2.เพื่อศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการอบจาวตาล 3.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์จาวตาลอบกรอบ ผลการศึกษามีดังนี้ อุณหภูมิและระยะเวลาในการอบจาวตาล จำนวน 4 ระยะ พบว่า อุณหภูมิในการอบจาวตาลที่ดีที่สุดคือ 100 ํ C และระยะเวลาในการอบจาวตาลที่ดีที่สุดคือ 150 นาที จาวตาลที่ได้แห้งกรอบ จาวตาลมีสีขาวอมเหลือง ปริมาณจาวตาลเมื่ออบเสร็จ ได้ 150 กรัม การทดสอบทางประสาทสัมผัส Hedonic scale test ประกอบด้วย 9 scale พบว่า ด้านสีมีค่าสูงสุด คือ 8.12 ชอบมาก ด้านความชอบโดยรวม คือ 7.20 ชอบมากปานกลาง ด้านเนื้อสัมผัส คือ 7.00 ชอบมากปานกลาง ด้านรสชาติ คือ 6.40 ชอบมากปานกลาง และด้านกลิ่นค่าน้อยสุด คือ 6.30 ชอบเล็กน้อย ด้านคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ พบว่ากลุ่มตัวอย่าง มีความพึงพอใจในระดับมาก จำนวน 4 ข้อ โดยความพึงพอใจอันดับ 1 คือ ด้านสีค่าเฉลี่ย (x) = 4.60 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.59 ด้านเนื้อสัมผัส ค่าเฉลี่ย (x) = 4.30 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.65 ด้านรสชาติ ค่าเฉลี่ย (x) = 4.15 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.67 และด้านกลิ่นน้อยสุด ค่าเฉลี่ย (x) = 4.00 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.72

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

"จาวตาลอบกรอบ" โดยการศึกษากระบวนการผลิตจาวตาลอบกรอบ จาวตาลสดหั่นแผ่นบางอบจนกรอบ เป็นของรับประทานเล่น สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่
ช่วยให้อุตสาหกรรมอาหารมีการพัฒนาขึ้น หากมีการต่อยอดอาจจะนำไปประยุกต์กับอาหารได้อีกหลายชนิดจาวตาลมีฟอสฟอรัสสูง จึงช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ภวัต พฤกษารักษ์คหกรรม
2นางสาว สุพรพรรณ อาจคิดการสามัญ
3นางสาว มัทนา ฉัตรอนันต์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว หนึ่งฤทัย ใจแสนปวช.
2นาย สุรเกียรติ เต็มศักดิ์ปวส.
3นาย ชิษณุพงศ์ เรียบร้อยปวส.
4นาย วุฒินันท์ ปานแก้วปวส.