ยางชะลอความเร็วอัจฉริยะ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เดี่ยว ศรีคงแก้วอุตสาหกรรม
2นาย ธนโชติ สุวรรณะอุตสาหกรรม
3นาย วิสา หนูคงไหมอุตสาหกรรม
4นาย สุคน ชูเลื่อนอุตสาหกรรม
5นาย ศราวุฒิ มากแก้วอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วีระยุทธ ขุนคตปวช.
2นาย กลวัชร์ สงนุ้ยปวช.
3นาย ธนวัฒน์ ชูศรีปวช.
4นาย ศิรัสพล ฉินทสเคราะห์ปวช.
5นาย เจษฎา ลอยลิบปวช.
6นาย สุรศักดิ์ กัญจนกาญจน์ปวช.
7นาย อนุรักษ์ ด้วงอินปวช.
8นาย ทรงกรด พรหมเดชปวช.
9นาย เพชรายุทธ ช่วยศรีนวลปวส.

วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

สาเหตุที่บนท้องถนนจำเป็นต้องใช้ยางเพื่อทำเป็นลูกระนาดนั้นเป็นเหตุเพราะต้องที่ใช้เป็นอุปกรณ์ป้องกันไม่ให้รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ใช้ความเร็วที่สูงจนเกินไปในพื้นที่ที่มีผู้เดินผ่านไปมา หรือในพื้นที่หมู่บ้าน รวมถึงพื้นที่ที่มีรถใช้สัญจรไปมาเป็นจำนวนมาก เพราะถ้าไม่ติดตั้งก็จะให้ผู้คนที่ขับรถใช้ความเร็วได้อย่างเต็มที่จนทำให้เกิดอุบัติเหตุมากมายตามมา โดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืนทำให้ผู้ขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์มองไม่เห็นยางชะลอความเร็วซึ่งก่อให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น โดยติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว เมื่อขับรถผ่านเซ็นเซอร์ช่วงเวลากลางคืนทำให้เกิดไฟฟ้าสว่างที่ยางชะลอความเร็ว เพื่อช่วยป้องกันบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สิน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ออกแบบยางชะลอความเร็วอัจฉริยะ ทำให้ผู้ขับขี่มีความปลอดภัยในการใช้รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ทั้งเวลากลางวันและกลางคืน โดยติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว เมื่อขับรถผ่านเซ็นเซอร์ช่วงเวลากลางคืนทำให้เกิดไฟฟ้าสว่างที่ยางชะลอความเร็ว เพื่อช่วยป้องกันบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สิน ส่งผลต่อความปลอดภัยต่อการดำเนินชีวิต
เป็นอุปกรณ์ป้องกัน บรรเทา ความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการดำเนินชีวิต