ผลิตภัณฑ์เม็ดชาไข่มุก กึ่งสำเร็จรูป Jelly Beat

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย บัญชา พทธวาศรีสามัญ
2นาง ละอองดาว เสนะพันธุ์สามัญ
3นางสาว ฐิติมา ชัยพรมเขียวพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาง รัญญา เพ็งจันทร์สามัญ
5นางสาว ยลพัชร์ บุญสว่างสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว รุ่งอันดา วงศ์ตั้นหิ้นปวช.
2นางสาว ชลพรรณ อุตตมะปรากรมปวช.
3นางสาว ประภัสสร กันยาเทพปวช.
4นางสาว ช่อผกา ล้ำเลิศปวส.
5นางสาว วรรณนิศา สรรพสังเกตุปวส.
6นางสาว อรอุมา ชูเชิดปวส.
7นางสาว บงกช ประสิทธิ์ศรีวงศ์ปวส.
8นางสาว นัทริยา บุญสมปวส.
9นาย วีรเทพ พุทธวาศรีปวส.
10นางสาว ยุวดี แก้วกรงจักร์ปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

เป็นผลิตภัณฑ์เม็ดชาไข่มุกกึ่งสำเร็จรูปที่ใช้สตาร์ชพรีเจลาทิไนซ์จากมันเทศสีม่วงเสริมด้วยเจลาตินจากหนังปลานิลมีปัจจัยคุณภาพด้าน สี กลิ่น และรสชาติ ผู้ทดสอบให้การยอมรับ การตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของเม็ดชาไข่มุกผสมมันม่วง มีระยะเวลาในการหุงต้มที่ 14 นาที ค่าสีของเม็ดชาไข่มุกมีสีออกไปโทนสีม่วง ความสามารถในการดูดน้ำพบว่า มีร้อยละของการดูดน้ำ เท่ากับ 78.13 การศึกษาคุณภาพด้านคุณค่าทางโภชนาการและจุลินทรีย์จากตัวอย่าง 100 กรัม พบว่ามีโปรตีน 1.08 กรัม Crude Fiber 0.88 กรัม คาร์โบไฮเดรต 87.85 กรัมด้านจุลชีววิทยา ทำการตรวจเชื้อจุลินทรีย์ เป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.523/2555

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นผลิตภัณฑ์เม็ดชาไข่มุก กึ่งสำเร็จรูปที่ จากมันเทศสีม่วงสารพฤกษเคมีในกลุ่มพืช สีม่วงซึ่งเป็น สารแอนโทไซยานิน ในปริมาณสูงมีประสิทธิภาพเป็นสารที่สามารถต้านอนุมูลอิสระ ต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันของไขมัน และต้านมะเร็งรวมทั้งยังช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลได้อีกด้วย
1.องค์ความรู้เรื่อง การผลิตเม็ดชาไข่มุกเป็นการปรับปรุงคุณภาพเม็ดไข่มุกให้มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากขึ้น ใช้มันเทศสีม่วงซึ่งอุดมไปด้วยพฤษเคมีที่เป็นประโยชน์
2.ความสามารถในการพัฒนาต่อยอด สามารถขยายผลให้กับผู้ประกอบการเครื่องดื่มชาไข่มุก หรือผู้ที่สนใจ เป็นตัวเลือกให้เกิดความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ เพิ่มมูลค่าทางการตลาด สามารถพัฒนาต่อยอดเป็น ธุรกิจ SME ได้