อุปกรณ์ช่วยยกเปลี่ยนล้อรถยนต์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สิทธิชัย ชุมพลอุตสาหกรรม
2นาย วีระพัฒน์ ขวัญราชอุตสาหกรรม
3นาย วีรพล ขวัญเมืองอุตสาหกรรม
4นาย สิริสุข พุ่มขจรอุตสาหกรรม
5นาย สาธิต เสวกจันทร์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ขจรเกียรติ บุญประสงค์ปวช.
2นาย นรชัย กองศรีปวช.
3นาย เจษฎา ศรีประทุมปวช.

วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

รถยนต์นับเป็นยานพาหนะหลักในการเดินทางสำหรับยุคปัจจุบัน ซึ่งในรถยนต์หนึ่งคันจะมีส่วนประกอบต่างๆที่สำคัญมากมายหลายส่วน หนึ่งในส่วนประกอบที่สำคัญของรถยนต์ที่จำเป็นต้องดูแลและตรวจเช็คความพร้อมในการใช้งานอยู่เสมอนั่นก็คือล้อและยาง จากประสบการณ์ในการฝึกงานในสถานประกอบการของกลุ่มผู้วิจัย ได้มีประสบการณ์ในการบริการงานเครื่องล่างรถยนต์เป็นหลัก จึงทำให้ประสบกับปัญหาในการถอดและประกอบล้อรถยนต์ที่มีน้ำหนักค่อนข้างมาก ทำให้การปฏิบัติงานทำได้ยากเสี่ยงต่อการบาดเจ็บของผู้ปฏิบัติงาน และเสี่ยงต่อความเสียหาย การเกิดรอยขูดขีดต่อล้อของลูกค้าได้ กลุ่มของผู้วิจัยจึงได้เกิดแนวคิดในการประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยยกเปลี่ยนล้อรถยนต์ เพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานการถอดและประกอบล้อรถยนต์

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

อุปกรณ์ช่วยยกเปลี่ยนล้อรถยนต์ จะใช้หลักการทดแรงในการยกด้วยนัตและสตัดเกลียว ซึ่งจะเปลี่ยนการเคลื่อนที่จากการหมุนเป็นการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง โดยอาศัยต้นกำลังจากดีซีมอเตอร์ และรีเลย์เป็นตัวควบคุมทิศทางการหมุนของมอเตอร์ ซึงอุปกรณ์ช่วยยกเปลี่ยนล้อรถยนต์ที่ได้ประดิษฐ์ขึ้นนี้ จะช่วยให้ปฏิบัติงานการถอดและประกอบล้อรถยนต์มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ทั้งต่อผู้ปฏิบัติงานและต่อล้อยางของลูกค้าได้เป็นอย่างดี
ช่วยให้การปฏิบัติงานการถอดและประกอบล้อยางมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
ช่วยให้การปฏิบัติงานการถอดและประกอบล้อยางมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น อันส่งผลต่อความพึงพอใจในการเข้ารับบริการของลูกค้า