โคมไฟแสงแห่งธรรมท่านพุทธทาสภิกขุ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

โคมไฟ แสงแห่งธรรม ท่านพระพุทธทาสภิกขุ ครั้งนี้ นำเสนอเป็นของที่ระลึกสำหรับพุทธบูชา และมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ หลักธรรมคำสอน ของปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา คือท่านพระพุทธทาสภิกขุ ซึ่งท่านเป็นพระสงค์ของชาวไทย ท่านได้มอบคำสอนไว้มากมาย ที่เป็นธรรมะระดับโลกุตระ อันมีนิโรธเป็นรส และมีนิพานเป็นอารมณ์ ที่ทุกคนในท้องถิ่นเคารพบูชาทั้งด้านตัวตนและหลักธรรมคำสอนที่ท่านได้จารึกเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเน้นการถ่ายทอดด้วยภาพและลวดลายที่เกี่ยวข้องกับสมัยศรีวิชัย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถใช้คุณลักษณะในการให้แสงสว่างและประดับตกแต่ง
ประโยชน์ใช้สอยจากแสงสว่างจากโคมไฟ ที่แฝงไปด้วยธรรมะ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง อนิษร เพชรแก้วศิลปกรรม
2นางสาว นวพร เอกจินดาสามัญ
3นางสาว กรรณิการ์ สัมพันธ์ศิลปกรรม
4นาย ธนาวุฒิ กล้าเวชศิลปกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว นัทธ์ชนัน จิตจำปวช.
2นาย กิตติธัช ศรีสุขปวช.
3นางสาว ณัฐวดี ชูช่วยปวช.
4นางสาว สิริยากร ศรีพัฒน์ปวช.
5นางสาว สริตา คุ้มพิทักษ์ปวช.
6นางสาว อนุธิดา เพชรทองปวช.