ตู้ควบคุมความชื้นโรงเรือนเพาะเห็ดอัตโนมัติแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธนภัทร เถาธรรมพิทักษ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2นางสาว จีรวรรณ ศรีวิลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3นาย อดิลัน คล่องแคล่วเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4นางสาว เสาวรีย์ สังข์โชติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5นางสาว คชาภรณ์ ไกรวงศ์สามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว อินทิรา เอี่ยมละออปวช.
2นาย มงคล สังขาญาติปวช.
3นางสาว ทิพย์พญา วิเชียรปวช.
4นางสาว สุวนันท์ เจ๊ะยะหลีปวช.
5นาย อนันตชัย เรืองเดชปวช.
6นาย เจษฎา นาวาทองปวช.
7นางสาว ปิยะนุช คงจังหวัดปวช.
8นาย ธนทัต แป้นประจุนปวช.
9นาย วัชรพล พรหมมนต์ปวช.
10นางสาว อัญชลี ไซยจันทร์ปวช.

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมากในยุคปัจจุบัน การพัฒนาของระบบอินเตอร์เน็ตในปัจจุบันมีความรวดเร็วในการรับ - ส่งข้อมูล ดังนั้นข้าพเจ้าจึงนำเทคโนโลยีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมาแก้ไขปัณหาของสังคมเกษตรกรในพื้นที่ เราคงปฎิเสธไม่ได้ว่าประเทศไทยยังคงเป็นประเทศด้านเกษตรกรรม หนึ่งในเกษตรกรรมพื้นที่กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี คือกลุ่มเกษตรกรรมเพาะเห็ดนางฟ้าซึ่งประสบปัญหาเรื่องการควบคุมอุณหภูมิความชื้นให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเห็ดนางฟ้า ส่งผลให้ผลผลิตได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็น ข้าพเจ้าจึงรวบรวมปัญหา หาวิธีการแก้ไขโดยนำเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ที่มีชื่อว่า "ตู้ควบคุมความชื้นโรงเรือนเพาะเห็ดอัตโนมัติแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์"

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

นวัตกรรมที่ช่วยในเรื่องการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพันธ์ที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการเจริญเติบโตของเห็ดโดยผ่านการตรวจจับความชื้นอุณหภูมิ สั่งการให้อุปกรณ์ทำงานตามอุหภูมิที่เราสามารถกำหนดและแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ในกรณีโรงเรือนเกิดตรวจจับความชื้นอุณหภูมิที่ผิดไปจากที่ควบคุมไว้ได้
สามารถใช้ในโรงเรือนได้หลากหลายประเภท กำหนดอุณหภูมิและความชื้นสัมพันธ์ได้ให้เหมาะสมกับพืชที่้เพาะปลูก ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย ในเรื่องของการใช้น้ำโดยระบบพ่นหมอกจะทำงานอัตโนมัติโดผ่านระบบตรวจจับความชื้น การใช้น้ำจึงมีความคุ้มค่าอีกทั้งสามารถสั่งการผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตผ่าน