สวนผักอัจฉริยะ 4.0

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธนาวุฒิ วีระสิงห์อุตสาหกรรม
2นาย สุริยา ทองมากอุตสาหกรรม
3นาย สว่าง คงชนะอุตสาหกรรม
4นาง นิภาภรณ์ ทองมากอุตสาหกรรม
5นาย ศุภชัย ฉ้วนกลิ่นอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วรวุฒิ บุญรัตนังปวส.
2นาย อัมรินทร์ หลำเบ็ญสาปวส.
3นาย นุซิล แขกเต้ปวส.

วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้เพื่อสร้างสวนผักอัจฉริยะ4.0 หาประสิทธิภาพสวนผักอัจฉริยะ4.0 และคุณภาพของสวนผักอัจฉริยะ4.0ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชาชนในเขตอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน 15 คนได้มาโดยวิธีแบบเจาะจงเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้สร้างสวนผักอัจฉริยะ4.0สถิติที่ใช้ในงานวิจัย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ได้ 4 แถว 8แปลง
1. ช่วยประหยัดเวลาและประหยัดพลังงาน
2. ทำให้ผักมีการเจริญเติบโตได้ดี
3. สวนผักอัจฉริยะ4.0สามารถเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้แก่ นักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจ