อุปกรณ์บริหารข้อเข่าทูอินวัน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุรพล ประเสริฐแช่มอุตสาหกรรม
2นาย สวาท ชารีอุตสาหกรรม
3นาย นิพจน์ เสียงไพเราะอุตสาหกรรม
4นาย ธีรัช ใจดีอุตสาหกรรม
5นางสาว พิไลพร ไชยราชอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธีระศักดิ์ บุญจุ้ยปวส.
2นาย ศรายุทธ ขำเปลี่ยนปวส.

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ 1) เพื่อเป็นการใช้ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการสร้างบริหารข้อเข่าทูอินวัน 2) เพื่อสร้างบริหารข้อเข่าทูอินวันสำหรับบริหารข้อเข่าลัลดการเมื้อยล้า 3) เพื่อหาประสิทธิภาพการทำงานของบริหารข้อเข่าทูอินวัน โดยมีสมมุติฐานในการวิจัย คือให้ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 10 ท่านมีความเห็นสอดคล้องกันว่า บริหารข้อเข่าทูอินวันเป็น อุปกรณ์ที่ใช้บริหารข้อเข่าลัลดการเมื้อยล้า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 1)ครูแผนกวิชาช่างยนต์ 2)ผู้เชี่ยวชาญด้านกายภาพบำบัด ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง จำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ อุปกรณ์บริหารข้อเข่าทูอินวันและแบบประเมินความพึงพอใจ ค่าสถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย ( )ผลการวิจัยมีดังนี้ 1.การประเมินประสิทธิภาพอุปกรณ์บริหารข้อเข่าทูอินวันจากครูแผนกวิชาช่างยนต์ ด้านรูปแบบได้คะ แนน 110 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 88 ด้านการทำงานได้คะแนน 108 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 86.4 และด้านการใช้งานได้คะแนน 111 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 88.8 2.การประเมินประสิทธิภาพอุปกรณ์บริหารข้อเข่าทูอินวันจากผู้เชี่ยวชาญด้านกายภาพบำบัด ด้านรูปแบบได้คะแนน 120 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 96 ด้านการทำงานได้คะแนน 112 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 89.6 และด้านการใช้งานได้คะแนน 115 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 92

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

อุปกรณ์บริหารข้อเข่าทูอินวันออกแบบเป็นลักษณะใช้หลักการคล้ายกับการหมุนของเครื่องยนต์การเคลื่อนที่ของลูกสูบกลับไปกลับมาเมื่อนำเท้ามาวางบนที่วางเท้าแล้วเปิดสวิตซ์มอเตอร์จะหมุนขับกลไกให้ทำงานเคลื่อนที่กลับไปกลับมาแบบช้าๆ ในขณะเดียวกันสามารถนวดฝ่าเท้าไปด้วยเพื่อความผ่อนคลาย
เพื่อบริหารข้อเข่าและลดอาการเมื่อยล้าในการทำงาน