Phring Phraw Wax ครีมขัดรองเท้า ผงถ่านไบโอชาร์จากเปลือกมังคุด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว จุฑามาศ ชูช่วยคหกรรม
2นางสาว แพรวพรรณ โฉมอุไพคหกรรม
3นางสาว สุภาวณี ภูมิประไพคหกรรม
4นางสาว สุธิสา แก้วนุ้ยสามัญ
5นางสาว นิรมล เกสราสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว จารุวรรณ หนูแก้วปวช.
2นาย กุมภ์พิจิก สุขรัตน์ปวช.
3นางสาว ศิรดา จันทโชติปวช.
4นางสาว สาวิตรี แก้วทองปวช.
5นางสาว ชลธิชา สุขยูงปวช.
6นาย ทวีศักดิ์ นวลละมุลปวช.
7นางสาว ศศิกานต์ หนูนิตย์ปวช.
8นางสาว ศิริลักษณ์ สวัสดิ์รักษ์ปวช.

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง Phring Phraw Wax ครีมขัดรองเท้า ผงถ่านไบโอชาร์จากเปลือกมังคุด ใช้วัตถุดิบที่ผลิตจากธรรมชาติปราศจากสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย เพื่อให้รองเท้าสะอาดเงางาม มีกลิ่นหอมสดชื่นลดกลิ่นอับชื้น ขัดสะดวกไม่ทิ้งคราบดำติดมือ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการเผาถ่านไบโอชาร์จากเปลือกมังคุด เพื่อศึกษาปริมาณผงถ่านไบโอชาร์จากเปลือกมังคุด ที่เหมาะสมในการผลิตครีมขัดรองเท้า และเพื่อสำรวจความพึงพอใจความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของครีมขัดรองเท้าที่มีส่วนผสมของผงถ่านไบโอชาร์จากเปลือกมังคุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

Phring Phraw Wax ครีมขัดรองเท้า ผงถ่านไบโอชาร์จากเปลือกมังคุด ใช้วัตถุดิบที่ผลิตจากธรรมชาติปราศจากสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย เพื่อให้รองเท้าสะอาดมันเงา มีกลิ่นหอมสดชื่นลดกลิ่นอับชื้น ทิ้งคราบดำติดมือ
ใช้ขัดรองเท้าเพื่อความสะอาดมันเงา