น้ำชาใบกระเพรา

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง ปวีณา สงวนสมบัติคหกรรม
2นางสาว นิภา ตันติพิริยะพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว กมลชนก งิ้วเซอร์สามัญ
4นาง ศศมนต์ สุขวิเศษคหกรรม
5นาง นภาเจิด ลินลาคหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว อังคณา เนียมชื่นปวช.
2นางสาว จารวี สงวนพันธ์ปวช.
3นาย ฤทธิ์ หนูกรุดปวช.
4นางสาว นาถนรินทร์ เพิ่มทรัพย์ปวช.
5นางสาว ลักษิกา หอมตาปวช.
6นาย ธนพล สร้อยฟ้ารรยงปวช.
7นาย พงศกร นาคเวชปวส.

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

การทำวิจัย เรื่องน้ำชาใบกระเพรา มี วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อศึกษาสูตรชาใบกระเพราพร้อมดื่ม 2. เพื่อศึกษาอายุการเก็บรักษาของชาใบกระเพราพร้อมดื่ม 3. เพื่อพัฒนาชาใบกระเพราพร้อมดื่มโดยใส่ว่านหางจระเข้ จากการทดสอบคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสด้านลักษณะด้าน สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม ของชาใบกระเพราทั้ง 2 สูตร พบว่าผู้สอบมีความชอบชาใบกระเพราในสูตรที่ 1 มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยของการทดสอบลักษณะปรากฏ ด้าน สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม เท่ากับ 3.67 ± 0.96 3.97 ± 0.85 4.03 ± 0.76 3.67 ± 0.84 และ 3.97 ± 0.76ตามลำดับการพัฒนาใบกระเพราโดยใส่ว่านหางจระเข้เพื่อเพิ่มคุณประโยชน์ให้แก่ชากระเพรา ช่วยเรื่องสารเคลือบกระเพาะอาหาร

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.เป็นการนำใบกระเพรามาเปลี่ยนแปลงเครื่องดื่มสมุนไพร
2.เครื่องดื่มที่สามารถบริโภคได้ทุกเพศทุกวัย
1. ช่วยทำให้ร่างกายอบอุ่นและป้องกันอาการหวัดได้
2. ช่วยแก้อาการคลื่นเหียนอาเจียน
3. ใบกะเพราสามารถช่วยดับกลิ่นปากอันไม่พึงประสงค์ได้