เครื่องสไลด์มันทอดกรอบ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ปกรณ์ มณีสิทธิ์อุตสาหกรรม
2นาย อรรถชัย ช่างเรืออุตสาหกรรม
3นาย สพลดนัย จีนาพงษ์อุตสาหกรรม
4นางสาว เบญจรัตน์ ช่อลำเจียกอุตสาหกรรม
5นาย วริทธิ ลัคนาโฆษิตอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณัฐวัฒน์ ชอบธรรมปวส.
2นาย ปิ่นพงศ์ สุขคะโตปวส.
3นาย ฉัฐธิชัย หลีเหม๊าะปวส.
4นาย ปิยวุฒิ บิลสันปวส.
5นาย ถิรวัฒน์ แก้วพิบูลย์ปวส.
6นาย ชัยธัช เผือกขำปวส.
7นาย รุ่งอรุณ ชูเพ็ชรปวส.
8นาย อดิศักดิ์ ชูโชติปวส.

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

เครื่องสไลด์มันทอดกรอบเป็นเครื่องที่ออกแบบโดยใช้หลักการกลไกเครื่องจักรกลสไลด์เดอร์แคร้งและติดตั้งระบบการจ่ายพลังงานจากไฟฟ้า AC 220 V และต้นกำลังการขับจากมอเตอร์ปัดน้ำฝนรถยนต์ DC 12 V ช่วยเป็นเครื่องทุ่นแรงและเพิ่มกำลังการผลิตในการสไลด์แผ่นมันสำปะหลัง มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษากระบวนการผลิต การทดสอบการทำงานเพื่อหาคุณภาพและประสิทธิภาพของเครื่องสไลด์มันทอดกรอบ โดยมีการดำเนินการวิจัย 5 ขั้นตอน คือ กำหนดกลุ่มประชากร ดำเนินการสร้างเครื่องสไลด์มันทอดกรอบ สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล จากผลการทดสอบและประเมินคุณภาพพบว่า ภายในเวลา 60 วินาที จำนวน 3 ครั้ง ได้ปริมาณจำนวนแผ่นมันสำปะหลังเฉลี่ย 135 แผ่น น้ำหนัก 250 กรัม และความหนาวัด โดยการสุ่มแผ่นมันสำปะหลัง จำนวน 10 แผ่น มีคุณภาพความหนาของแผ่นมันสำปะหลัง เฉลี่ย 1.106 มิลลิเมตร อีกทั้งมันทอดกรอบ 1 กิโลกรัม เมื่อหักลบค่าวัตถุดิบจากต้นทุนการผลิตแล้ว จะได้กำไร 17 บาท ต่อ กิโลกรัมและคุณภาพด้านความแข็งแรง ความเหมาะสมของการออกแบบโดยรวม ความสะดวกในการนำผลิตภัณฑ์ออกมาใช้มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ผลิตเครื่องสไลด์มันทอดกรอบ เพื่อความสะดวก ปลอดภัย และลดอุบัติเหตุจากการสไลด์แผ่นมันสำปะหลัง
เพื่อใช้เป็นเครื่องทุ่นแรง และเพิ่มกำลังในการผลิตมันทอดกรอบและสามารถทำการทอดมันสำปะหลังแผ่นเล็กอัตโนมัติได้ในตัว