หัวเชื้อ SW (Siam weed) ไล่แมลงศัตรูพืช

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

มนุษย์รู้จักการใช้สมุนไพรป้องกันกำจัดศัตรูพืชมานานแล้ว แต่สิ่งเหล่านี้กลับถูกมองข้าม ขาดการเผยแพร่ ประกอบกับสารเคมีทางการเกษตรในปัจจุบันหาได้ง่าย ใช้ได้ง่าย และเห็นผลรวดเร็วกว่า แต่เมื่อมีการใช้ในระยะเวลานานๆ ก็จะเริ่มส่งผลเสียออกมาให้เห็น มีทั้งผลกระทบต่อมนุษย์ สัตว์ พืช รวมทั้งสิ่งแวดล้อมด้วย จึงเป็นสาเหตุให้บรรดาเกษตรกรเริ่มหันมาให้ความสนใจกับการปลูกพืชผักผลไม้ปลอดสารพิษ และหาวิธีการต่างๆ เพื่อที่จะนำมาใช้ทดแทนสารเคมี พืชสมุนไพรจึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจที่สุด สมุนไพรป้องกันกำจัดศัตรูพืช ยังมีข้อดีหลายอย่างคือ มีราคาถูก ปลอดภัยต่อเกษตรกรผู้ใช้ ไม่มีสารพิษตกค้างในผลผลิต จึงปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมทั้งไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

หัวเชื้อ SW ไล่แมลงศัตรูพืช มีประสิทธิภาพสามารถไล่แมลงศัตรูพืชได้ดี
หัวเชื้อ SW ไล่แมลงศัตรูพืชเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่พืชท้องถิ่น เป็นผลิตภัณฑ์ที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดการใช้สารเคมี สามารถพัฒนาเป็นสินค้าจำหน่ายได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว แพรวพรรณ โฉมอุไพคหกรรม
2นางสาว จุฑามาศ ชูช่วยคหกรรม
3นางสาว สุภาวณี ภูมิประไพคหกรรม
4นางสาว สุธิสา แก้วนุ้ยสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ภวัณพัสตร์ แก่นแก้วปวช.
2นางสาว สุชิกานต์ หนูหลงปวช.
3นางสาว ฐิติกานต์ ศรีราชยาปวช.
4นางสาว ศิวาพร สวัสดิรักษ์ปวช.
5นางสาว อุษาวดี เกื้อเกตุปวช.