ระบบบ้านอัจฉริยะเพื่อผู้อยู่อาศัยในยุคไทยแลนด์ 4.0

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย มหิดล สุรียพรรณอุตสาหกรรม
2นาย ณัฏฐเอก ณัฐธยาน์ภัทรกุลอุตสาหกรรม
3นาย เฉลิมพสิทธิ์ พรหมทาอุตสาหกรรม
4นาง สุภัทตรา ศิลปสุวรรณคหกรรม
5นาง มาลี จุติยนต์คหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย เอกกมล อินถรถนอมปวส.
2นาย ธนากร หาญดีปวส.
3นาย ปริญญา ลบแย้มปวส.
4นาย จีรวัฒน์ อินทร์ขำปวส.
5นาย เศรษฐา พุฒติปวส.
6นาย อนันต์ ทองมูลปวส.
7นาย วุฒิพงษ์ โล้วหนูปวส.
8นาย พนา ทับแสนหลีปวส.

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในยุคปัจจุบัน เนื่องจากได้หลอมรวมเป็นหนึ่งกับกิจวัตรต่างๆในชีวิตประจำวันของมนุษย์ และช่วยอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการสื่อสาร ด้านคมนาคม ด้านชลประทาน ฯลฯ เห็นได้ชัดว่า เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการดำรงอยู่ของมนุษย์มากจริงๆเทคโนโลยีในปัจจุบัน มีทั้งข้อดีและข้อดี เทคโนโลยี ทำให้ชีวิตของมนุษย์ สะดวกสบายยิ่งขึ้น ทำให้การติดต่อสื่อสารรวดเร็วทันใจมากขึ้น ก่อให้เกิดกระแสโลกภิวัฒน์ จากการศึกษาเรื่องราวข้างต้น ทางคณะผู้จัดทำจึงคิดที่จะทำ ระบบบ้านอัจฉริยะเพื่อผู้อยู่อาศัยในยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่มีความสามารถในเรื่องของ ระบบความปลอดภัยของบ้าน และสามารถส่งข้อความเข้าสู่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เคลื่อนที่ได้ของผู้ใช้งานได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ระบบบ้านอัจฉริยะเพื่อผู้อยู่อาศัยที่สามารถใช้งานได้จริง มีประสิทธิภาพ และราคาไม่แพง
1.ระบบบ้านอัจฉริยะเพื่อผู้อยู่อาศัยในยุคไทยแลนด์ 4.0 สามารถใช้งานได้จริงและมีประสิทธิภาพ
2.ระบบตรวจจับผู้บุกรุกที่หน้าต่าง ระบบเปิดประตูเลื่อน