อุปกรณ์ขนย้ายวัสดุชนิดแผ่น (Panel Moving)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วศโดม จุลิวรรณลีย์อุตสาหกรรม
2นางสาว รัญชิดา แก้วช่วงอุตสาหกรรม
3ว่าที่ ร.ต. วีระวงศ์ วงศ์หล่ออุตสาหกรรม
4นาย สิทธิกาย ประกอบพันธ์อุตสาหกรรม
5ว่าที่ ร.ต. นัทธพงศ์ สิงห์พรหมอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สกล สีรัตน์ปวช.
2นาย ไตรภพ หวังน๊ะปวช.
3นาย รังสิมันต์ ไชยจิตปวช.
4นาย สหรัฐ เซี้ยนอุ้ยปวช.
5นางสาว กัลยาณี เพชรสุวรรณปวส.
6นางสาว บูหลั่น หม๊ะหลีปวส.
7นาย อธิพงศ์ อินทรพันธ์ปวส.
8นาย สิทธิพล หมัดเหมปวส.
9นาย อรรถพล มุขแก้วปวส.
10นาย สรณ์ศิริ แก้วช่วงปวส.

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

เนื่องจากวัสดุชนิดแผ่นที่นำมาใช้ส่วนมากจะมีขนาดที่ใหญ่และมีน้ำหนักพอสมควรทำให้ยากต่อการเคลื่อนย้าย ในปริมาณที่มากทำให้สูญเสียแรงและใช้เวลาในการเคลื่อนย้าย จากปัญหาข้างต้น จึงทำให้เกิดการคิดค้นทดลอง จัดทำสิ่งประดิษฐ์ เป็นอุปกรณ์เคลื่อนย้ายวัสดุชนิดแผ่นโดยการใช้ล้อลากเคลื่อนที่มีความคงทนแข็งแรง และง่ายต่อการใช้งาน ที่สามารถทุ่นแรงและลดระยะเวลาในการเคลื่อนย้ายวัสดุชนิดแผ่นขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นอุปกรณ์เคลื่อนย้ายวัสดุชนิดแผ่นโดยการใช้การลากเลื่อนที่มีความคงทนแข็งแรงเนื่องจากใช้วัสดุหลักเป็นเหล็กรูปพรรณ และไม่มีกลไกมากมาทำให้ง่ายต่อการใช้งาน สามารถทุ่นแรงและลดระยะเวลาในการเคลื่อนย้ายวัสดุชนิดแผ่น
สามารถทุ่นแรงและลดระยะเวลาในการเคลื่อนย้ายวัสดุชนิดแผ่น