น้ำผัดไทยลูกจันทน์เทศ

วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตภัณฑ์น้ำผัดไทยลูกจันทน์เทศ เพื่อวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปและการพัฒนากระบวนการผลิตสู่เชิงพาณิชย์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และทักษะในกระบวนการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมประเภทผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อน้ำผัดไทยจากลูกจันทน์เทศ จากการดำเนินการ ณ วิทยาลัยการอาชีพหลังสวนและกลุ่มแม่ค้าในตลาดเทศบาล อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ผัดไทย เป็นอาหารที่รู้จักกันในระดับสากล ได้รับอิทธิพลจากประเทศจีนแต่เพราะกระแสชาตินิยมที่มองว่าก๋วยเตี๋ยวเป็นอาหารจีนจึงได้ดัดแปลงให้ผัดไทยเป็นอาหารไทย ในแต่ละพื้นที่จะดัดแปลงไปในรูปแบบที่แตกต่างกัน การทำน้ำผัดไทยนั้นส่วนใหญ่จะใช้น้ำมะขามเปียกเป็นส่วนผสมซึ่งน้ำมะขามเปียกมีสรรพคุณค่อนข้างน้อย จึงนำลูกจันทน์เทศมาแปรรูปเป็นส่วนผสมที่ใช้แทนน้ำมะขามเปียกเนื่องจากมีรสเปรี้ยวและเผ็ดร้อน มีสรรพคุณช่วยรักษาโรคต่างๆ เช่น เป็นยาบำรุงกำลัง แก้อาการเจ็บคอ ช่วยบำรุงหัวใจและช่วยในการย่อยอาหาร
1 ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับลูกจันทน์ให้สามารถนำไปขายในท้องตลาดได้มากยิ่งขึ้น
2 ได้เผยแพร่ความรู้และการบรูณาการการเรียนรู้ทักษะการบัญชีสู่ชุมชน
3 เป็นแนวทางในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ในชุมชนโดยการพัฒนาเป็นสินค้า OTOP ของจังหวัดชุมพร

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง อรวรา ธานีณรงค์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว อนุสา ศรีชัยพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว เกศินี ทิพย์ไชโยพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย สนธยา เกื้อคีรีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว ฟีอ๊ะ รามัญเศษพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว กรียาภัทร กาฬะคชาปวส.
2นางสาว สุประภา เกิดโสดศรีปวส.
3นางสาว สุลาวัลย์ จันทร์ศรีมากปวส.
4นางสาว ปนัดดา หลักทองปวส.
5นางสาว อรอนงค์ ธานีณรงค์ปวส.
6นางสาว สุรารักษ์ กิ้มซ้ายปวส.
7นางสาว วิจิตรา สุวรรณมาปวส.
8นางสาว ปัทมวดี สอนตะโกปวส.
9นางสาว เปรมฤดี สอนตะโกปวส.
10นางสาว ธนากาญ ใจหาญปวส.