อุปกรณ์เคาะข้าวนึ่งแบบถ้วย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง วรรณา พ่วงเจริญพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย คำรณ พ่วงเจริญอุตสาหกรรม
3นาย ศักดิ์สกุล คลังชะนังสามัญ
4นาง เกษรินทร์ ไพรพฤกษ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาง ภัทธนันท์ สอิ้งทองพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณัฐวุฒิ ทรายละเอียดปวช.
2นาย อานนท์ ตันทองปวช.
3นางสาว วรรณวิสา อรุณรัตน์ปวส.
4นางสาว อรปรียา ประสงค์ปวส.
5นางสาว เมธาวี ชูพินิจสกุลวงค์ปวส.

วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

จากผลการทดสอบ อุปกรณ์ช่วยเคาะข้าวนึ่งแบบถ้วย สามารถช่วยให้บุคคลที่มีความสามารถในการจำหน่ายข้าวนึ่งแบบถ้วยเป็นอย่างดี หรือที่เคยจำหน่ายข้าวนึ่งแบบถ้วย และบุคคลที่ไม่เคยเกี่ยวข้องกับการทำเกี่ยวกับข้าวนึ่งแบบถ้วยสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น และเมื่อนำอุปกรณ์ช่วยเคาะข้าวนึ่งแบบถ้วยไปให้กลุ่มตัวอย่างทำการทดสอบและให้ความเห็น พบว่า ผลการประเมินคุณภาพอุปกรณ์ช่วยเคาะข้าวนึ่งแบบถ้วยด้านการออกแบบโครงสร้างอยู่ในเกณฑ์ดีมาก และผลการประเมินคุณภาพด้านประสิทธิภาพการทำงานอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ดังนั้นอุปกรณ์ช่วยเคาะข้าวนึ่งแบบถ้วย ที่สร้างขึ้นนั้นสามารถใช้งานได้จริงและมีประสิทธิภาพและความพึงพอใจอยู่ในระดับดี เป็นไปตามสมมติฐานที่กำหนดไว้ทุกประการ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

อุปกรณ์ช่วยเคาะข้าวนึ่งแบบถ้วยสามารถช่วยประหยัดระยะเวลาในการทำงานได้ดีกว่าวิธีปกติ
อุปกรณ์ช่วยเคาะข้าวนึ่งแบบถ้วยเป็นอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่สามารถใช้งานได้จริงและมีความสามารถในการ พัฒนาไปในเชิงพาณิชย์ได้