TN น้ำยาบ้วนปากสมุนไพร

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ธัญลักษณ์ สุขภาศรีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว อารมย์ เจริญร่างพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว อุดมลักษ์ พิศรูปพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย ธาราทัช ผ่องโตอุตสาหกรรม
5นางสาว กรรณิกา หงษ์เวียงจันทร์สามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย นัครินทร์ ประโยชน์โยธินปวช.
2นางสาว อทิตยา กลมกล่อมปวช.
3นางสาว สิริรัตน์ โพธิ์ชนิดปวช.
4นางสาว ฑิตยา สุริยะกุลปวส.
5นางสาว มินตรา กำลังเดชปวส.
6นางสาว จีราวรรณ สิงห์ภาปวส.

วิทยาลัยการอาชีพเสนา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

น้ำยาบ้วนปากสมุนไพร เป็นการนำสมุนไพรที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาเพิ่มมูลค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยมีวัตถุดิบที่สามารถหาได้ง่ายและปราศจากสารเคมี

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ช่วยระงับกลิ่นปาก ช่วยทำให้ฟันขาวสะอาดและแข็งแรง กำจัดแบคทีเรีย
1.สามารถปลอดภัยจากสารเคมี
2.ช่วยรักษาโรครำมะนาด
3.ช่วยลดอาการเลือดออกตามไรฟัน