กระจกทวิภพ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ชินตะวัน บรรโลศิลปกรรม
2นางสาว ธรากุล บุญประสพศิลปกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ศิริรัตน์ แดงสอาดปวช.
2นางสาว ธิรดา แสงดาวปวช.
3นางสาว ณัฐชา ชัชวาลย์ปวช.
4นาย นคเรศ บัวแก้วปวช.
5นาย ชวัลวิชญ์ รุ่งเช้าปวช.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

คณะผู้วิจัยเป็นคนจังหวัดสิงห์บุรีและมีความรักวิถีชีวิตและซาบซึ้งความเป็นอยู่ของชุมชนท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรีเป็นอย่างดี จึงได้แรงบันดาลใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าในคุณค่าของวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรีดังกล่าวและเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของคนในชุมชน ท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี ต่อไป กระจกทวิภพ ”จึงได้พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้นสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ในรูปแบบของที่ระลึกที่มีทั้งคุณค่าในความงามอันวิจิตรพร้อมทั้งคุณค่าทางจิตใจที่บ่งบอกเรื่องราววัฒนธรรมอันดีงามของคนในชุมชน ท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี ได้อย่างลงตัว

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประดับตกแต่งอาคารบ้านเรือนสำนักงานของฝากของที่ระลึกใช้ตั้งโต๊ะหรือติดผนังก็ได้
1.ใช้บอกเวลา และเป็นกระจกเงาส่องหน้า
2.ใช้เป็นของตกแต่งบ้านที่อยู่อาศัย อาคารสำนักงานฯ
3.สร้างมูลค่าในคุณค่าของวัฒนธรรมและเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของคนในชุมชน ท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี
4.สามารถพัฒนาเข้าสู่เชิงพาณิชย์ให้เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน