ตู้สำรองไฟป้องกันภัยเมื่อไฟฟ้าดับ

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันพลังงานไฟฟ้าถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตประจำวัน ของทุกครัวเรือนในประเทศ แต่ในบางครั้งหรือบางช่วงเวลาอาจเกิดเหตุไฟฟ้าจากการไฟฟ้าขัดข้องหรือไฟฟ้าดับ เช่น มีการซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ไฟฟ้าขัดข้องจากภัยธรรมชาติ สายส่งไฟฟ้าชำรุด เป็นต้น ซึ่งการเกิดไฟฟ้าขัดข้องหรือไฟฟ้าดับนั้นมีผลต่อการดำรงชีวิตประจำทั้งในเวลากลางวันและเวลากลางคืน อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน จากความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาผู้จัดทำจึงได้มีแนวคิดในการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยสร้างตู้สำรองไฟป้องกันภัยจากไฟฟ้าดับ จากผลการใช้งานตู้สำรองไฟป้องกันภัยจากไฟฟ้าดับสามารถใช้งานได้จริงและมีระดับของความพึงพอใจในสิ่งประดิษฐ์ของประชาชนที่พักอาศัยในเขตตำบล บ้านครัว อำเภอ บ้านหมอ จังหวัด สระบุรี และผู้ที่สนใจจำนวน 20 คน ได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ ดี

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เมื่อไฟฟ้าของการไฟฟ้าดับ ระบบจะทำการตัดแหล่งจ่ายจากการไฟฟ้าและต่อแหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรองแทน ทำให้ระบบไฟฟ้าภายในบ้านมีไฟสำรองใช้งานโดยที่เครื่องใช้ไฟฟ้ายังทำงานปกติและหากแหล่งจ่ายจากการไฟฟ้ามาปกติระบบจะต่อแหล่งจ่ายจากการไฟฟ้าให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าทำงานตามเดิม โดยอาศัยหลักการของสวิตช์ถ่ายโอนอัตโนมัติ (ATS) และมีระบบแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์เมื่อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าดับ
ประโยชน์ :
1.สำรองไฟฟ้าไว้ใช้เมื่อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าดับ
2.ป้องกันภัยที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อไฟฟ้าดับ
3.ลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน และทำให้เกิดความสะดวกในการดำเนินชีวิต เมื่อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าดับ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เอกชัย สร้างคำอุตสาหกรรม
2นาย อภิชาติ เกษมอุตสาหกรรม
3นาย วชิระ วิงวอนอุตสาหกรรม
4นางสาว ขวัญชนก ทองย่นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5นาย มงคล ผลพุดอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ฉัตรชัย ศรีนางแย้มปวส.
2นาย ณัฐชานนศ์ สังข์พรามปวส.
3นาย สุริยา ว่องไวปวส.