หอยขมทรงเครื่อง

วิทยาลัยการอาชีพไชยา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ปัจจุบันนิยมนำหอยขมมาเลี้ยงเพิ่มมากขึ้นซึ่งในอนาคตหอยขมในท้องตลาดน่าจะมีเป็นจำนวนมาก แต่ด้วยการรับประทานหอยขม ค่อนข้างจะลำบาก และเสียเวลาในการแกะหอยขมมารับประทาน ผู้คนส่วนใหญ่จึงไม่ค่อยชอบรับประทานหอยขม ทางกลุ่มของเราจึงมีแนวคิดที่จะแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหอยขม เพื่อสร้างรายได้ และสามารถต่อยอดเป็นธุรกิจได้ และยังเหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบรับประทานหอยขมเพราะคิดว่าเป็นวัตถุดิบที่ยุ่งยากในการนำมาทำอาหาร และเสียเวลาต่อการรับประทาน ดังนั้น หอยขมทรงเครื่องจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้บริโภคที่นิยมรับประทานหอยขม เพราะทางกลุ่มได้คิดค้นวิธีทำให้รับประทานหอยขมได้ง่ายขึ้น โดยการแกะเนื้อหอยขมออกมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์หอยขมทรงเครื่อง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

หอยขมทรงเครื่อง 1 ขวด มีส่วนผสม คือ หอยขม เครื่องแกงคั่ว น้ำตาล น้ำปลา ผงปรุงรส กะปิ เครื่องเทศ บรรจุขวดละ 140 กรัม นำมารับประประทานคู่กับข้าวสวยและผัก นอกจากนี้ยังนำมาจำหน่ายต่อยอดในเชิงพาณิชย์
รู้กรรมวิธีในการผลิตหอยขมทรงเครื่อง
สามารถนำมาต่อยอดในเชิงพาณิชย์
เพิ่มมูลค่าให้แก่หอยขม

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว วนิดา มีธรรมพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง สุวารี บุญทรงพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง วรรณวิมล คงชูพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาง สมศรี พัฒนเดชากุลสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ปภัสราภรณ์ แผ่นสุวรรณปวช.
2นางสาว อริสา หลิบเจ็กปวช.
3นางสาว ทรภรณ์ ลูกมณีปวช.
4นางสาว วิภารัตน์ ฉัตรทองปวช.
5นางสาว ธันยธร ศักดาปวช.
6นางสาว จุฑามาศ ไมอินทร์ปวช.
7นางสาว นันทวดี บัวลอยปวช.
8นางสาว ฐาปนี ขาวทองปวช.
9นางสาว รัตพิศุทธ์ อุคะติปวช.
10นางสาว ทิพเกสร ฤทธิผลปวช.